Spineweb Kemikaliehantering

Med Spineweb Kemikaliehantering får ni full koll på era kemikalier och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till kemikaliehantering! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla Arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieregister och säkerhetsdatablad (AFS 2001:01 och AFS 2011:19) samt Miljöbalkens krav på kemikalieregister för miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808).[…]

Startpaket Arbetsmiljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets arbetsmiljöfrågor. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, berörs företaget dessutom av ett antal arbetsmiljöföreskrifter och lagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka arbetsmiljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning[…]

Spineweb Mål & mätetal

Med Spineweb Mål & mätetal får ni den bästa förutsättningen för att övervaka och följa upp era mål! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på att ta fram och definiera mätbara och tidsangivna mål enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/OHSAS 18001). Dessutom får ni ett tydligt och visuellt hjälpmedel för att[…]

Spineweb Lagbevakning

Med Spineweb Lagbevakning ökas tillgängligheten, förståelsen & kunskapen om de lagar och förordningar som berör ert företag. Via ett enkelt och tydligt webbgränssnitt kommer ni år er skräddarsydda, uppdaterade laglista. Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven kring lagar enligt standarderna för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/ISO 45001). Företag skall identifiera och ha tillgång[…]

Spineweb Riskhantering

Med Spineweb Riskhantering får ni full koll på era risker och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till riskhantering! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på riskbedömning av miljö- och arbetsmiljörisker som återfinns i Föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) och i Miljöstandarden[…]

Spineweb Ärendehantering

Med Spineweb Ärendehantering får ni full koll på de ärende som företaget behöver hantera och agera på inom en given tidsram! I verktyget kan valfria typer av ärenden hanteras, såsom reklamationer, klagomål, avvikelser, olyckor, tillbud, förbättringsförslag och handlingsplaner. Kvalitetsstandardens krav på definition av ansvar, resurser, korrigerande och förebyggande åtgärder uppfylls på ett smidigt sätt utan[…]

Supportavtal Arbetsmiljö

Ett aktivit arbetsmiljöarbete är grunden för ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och för att uppnå uppsatta arbetsmiljömål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert arbetsmiljöledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]

Supportavtal Kvalitet

Ett aktivit kvalitetsarbete är grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete och för att uppnå uppsatta kvalitetsmål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert kvalitetsledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]

Supportavtal Miljö

Ett aktivit miljöarbete är grunden för ett långsiktigt miljöarbete och för att uppnå uppsatta miljömål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert miljöledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]

Processkartläggning

Att identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt. I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets[…]

Leverantörsbedömning

Ett företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder. Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd[…]

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder. Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla[…]

Genomförande av internrevision

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon[…]

Lagrevision

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva ett antal lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö. Företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar verksamheten. Oavsett om ett företag är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller inte så åligger det företaget att säkerställa att gällande lagstiftning[…]

Utbildning i internrevision

Internrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet. De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse[…]

Introduktion till ISO

Att läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt! Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska[…]

Fördjupad miljökunskap

Miljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor. Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna[…]

Allmän miljökunskap

För att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete: Miljöproblematikens historia och framväxt De största miljöhoten och vad som[…]

Miljömärkning

Miljömärken som Svanen, Krav och Bra miljöval är välkända och positivt laddade symboler som kan användas för att visa ditt företags miljöengagemang. Inte bara konsumentprodukter utan även vissa verksameter, t.ex. städtjänster, hotell och livsmedelsbutiker, kan miljömärkas. Vi hjälper er med hela processen kring att märka en produkt eller tjänst, och hur ni bör strukturera marknadsföringen[…]

Miljöredovisning

I miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig. Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv! Vilken är målgruppen? Företag som[…]

Miljöekonomisk analys

Användning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv. Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande:  Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer. Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar[…]

Miljöbedömning av byggmaterial

Att använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta. Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande: Säkerställer att byggnader[…]

Livscykelanalys (LCA)

Fler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan[…]

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt . MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av[…]

Transport av avfall och farligt gods

Ett flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten[…]

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av. Alla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar. Vi hjälper er att[…]

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident. I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter. Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande: Ger en helhetsbild över företagets risker. Ökar kunskapen om[…]

Egenkontroll och kontrollprogram

Företag som bedriver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig skall utföra egenkontroll och beskriva denna kontroll i ett kontrollprogram. Ett välutvecklat kontrollprogram beskriver och styr arbetet med att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olika verksamhetsaktiviteter som kan påverka miljö, människors hälsa kan motverkas och förebyggas. I kontrollprogrammet följs även villkor upp som erhållits[…]

Anmälan och tillstånd enligt Miljöbalken

Att bedriva verksamhet som klassas som miljöfarlig är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller för bland annat verksamhet inom infrastruktur, avfall, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trävaror med mera. När företagets verksamheten växer kan omfattningen av en viss hantering leda till att man blir anmälningspliktig eller tillståndspliktig fastän att man inte tidigare har varit det. Det är företagets[…]

Miljöplan och kvalitetsplan

Miljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras. Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er[…]

Startpaket Kvalitetsarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets kvalitetsfrågor. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget av olika kundkrav kopplat till sina tjänster och produkter. Att känna till och uppfylla dessa krav är en förutsättning för att kunden skall bli nöjd. Utifrån de resurser ni kan avsätta och[…]

Startpaket Miljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets miljöfrågor.  Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget dessutom av ett antal miljölagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka miljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er[…]

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras. Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens[…]

Socialt ansvarstagande ISO 26000

Standarden ISO 26000 för Socialt ansvarstagande ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat och träffa rätt med sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattande och att ta ansvar för den påverkan som beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö. I takt med globalisering och ökad medvetenhet har arbete med socialt ansvarstagande eller[…]

Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för att arbeta på ett strukturerat sätt med att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten. Detta görs[…]