Ny kund: Abkati

Abkati, en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter för kommersiella fordon, har valt Ecowise som samarbetspartner i arbetet med att bli certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001. Verktyget Spineweb kommer att användas för att implementera och driva ledningssystemet.

Ramavtal Göteborgs Stad

Vi har tillsammans med Consid AB tilldelats ramavtal med Göteborgs Stad inom områdena Ledning och Styrning samt Systemutveckling och Förvaltning.

Gröna listan

Västra Götalandsregionens Gröna Lista har på senare år blivit ett viktigt verktyg för miljöanpassad upphandling av möbler. Vill ert företag vara med? Vi hjälper er att uppfylla de krav som ställs och utfärdar nödvändiga intyg.

Frukostmöte om miljöledning i nätverk

Är du företagare i nordvästra Skåne? Missa då inte det frukostmöte som vi tillsammans med Competensum och A3 Certification anordnar onsdagen den 27:e oktober i Ängelholm om hur ditt företag når en miljöcertifiering i närverk med andra. För mer info och anmälan, se www.competensum.se

GAP-analys mot ISO-standard

Vill ni veta hur väl ert nuvarande arbetssätt överensstämmer med till exempel ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015? En GAP-analys ger er en tydlig bild av var arbetet mot en certifiering behöver rikta in sig och vad som återstår.

Vi går igenom er verksamhet och jämför denna med kraven i standarden. Resultatet blir en rapport där de åtgärder som krävs för att verksamheten skall genomgå en certifiering presenteras. Ni kan därefter själva arbeta vidare mot målet eller välja att lägga ut valda delar på oss.

Spineweb Kemikaliehantering

Med Spineweb Kemikaliehantering får ni full koll på era kemikalier och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till kemikaliehantering!

Spineweb - Kemikaliehantering

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla Arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieregister och säkerhetsdatablad (AFS 2001:01 och AFS 2011:19) samt Miljöbalkens krav på kemikalieregister för miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808). Dessutom kan kemikaliehanteringen effektiviseras genom bättre styrning av inköp.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Kemikaliehantering
 • Snabb visning av kemikaliens viktigaste egenskaper
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information
 • Automatisk påminnelse om ålder på säkerhetsdatablad
 • Valbar information kan anges till respektive kemikalie, t.ex. lagringsplats, lagringsmängd, årlig förbrukning, leverantör med mera.
 • Riskbedömning kan göras för varje kemikalie utifrån samma modell som i riskmodulen med hänsyn till hälsa, miljö och brand.

Startpaket Arbetsmiljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets arbetsmiljöfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, berörs företaget dessutom av ett antal arbetsmiljöföreskrifter och lagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka arbetsmiljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med arbetsmiljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund att bygga på och vill ni i förlängningen bli certifierade enligt  Arbetsmiljö AFS / OHSAS 18001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Arbetsmiljöarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
 • Ökar kunskapen om företagets arbetsmiljörisker.
 • Skapar grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Alla företag som har anställda och som vill bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. För de företag som är fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) är detta ett obligatoriskt lagkrav.

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Riskinventering: Identifiering av företagets risker genom enkäter och skyddsronder.
 • Riskbedömning: Viktar företagets risker se Riskanalys och bedömning.
 • Arbetsmiljöpolicy: Formulering av arbetsmiljöpolicy med relevant information.
 • Lagregister: Inventering av vilka arbetsmiljölagar och föreskrifter som berör företaget.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att arbetsmiljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur skyddsronder, incidenter, riskbedömning, ansvarsfördelning, m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.

Spineweb Mål & mätetal

Med Spineweb Mål & mätetal får ni den bästa förutsättningen för att övervaka och följa upp era mål!

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på att ta fram och definiera mätbara och tidsangivna mål enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01 och ISO 45001). Dessutom får ni ett tydligt och visuellt hjälpmedel för att styra organisationen mot gemensamma mål, och följa upp måluppfyllelsen.

Ett antal smarta funktioner ser till att målarbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
 • Tydlig visning av varje enskilt måls överblick och uppfyllnad,
 • Överskådlig visning av det enskilda målets utveckling genom diagram,
 • Enkel inrapportering för smidigare måluppföljning,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Information angående uträkningar, beräkningsunderlag kan skrivas in,
 • Möjlighet att koppla mål till ärende för hantering.

Spineweb Lagbevakning

Med Spineweb Lagbevakning ökas tillgängligheten, förståelsen & kunskapen om de lagar och förordningar som berör ert företag. Via ett enkelt och tydligt webbgränssnitt kommer ni år er skräddarsydda, uppdaterade laglista.

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven kring lagar enligt standarderna för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/ISO 45001). Företag skall identifiera och ha tillgång till tillämpliga och uppdaterade lagkrav som berör verksamheten. En lagefterlevnadskontroll skall utföras inom företaget årligen för att säkerställa att alla lagkrav följs och hanteras.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet med lagstiftning utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
 • Alltid uppdaterad information,
 • Enkel beskrivning av krav,
 • Ansvaret kan fördelas till olika personer,
 • För kommunicering av lagkrav kan läskvitto begäras,
 • Valfria företagsspecifika fält.
 • Ändringar i berörda lagkrav som inte direkt berör er som kund införs i laglistan, men ni får inte en notifiering om dessa. Därmed minskar tiden ni behöver lägga på att granska och bedöma konsekvensen av förändringar i lagstiftningen.
 • Ägaren till respektive lagkrav erhåller varje månad en rapport om sina lagar, hur många som uppdaterats samt eventuella ändringsmeddelanden.

Spineweb Riskhantering

Med Spineweb Riskhantering får ni full koll på era risker och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till riskhantering!

Spineweb - Risker

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på riskbedömning av miljö- och arbetsmiljörisker som återfinns i Föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) och i Miljöstandarden ISO 14001.

Verktyget visar på ett överskådligt sätt upp inrapporterade och hanterade risker och möjliggör att riskerna lätt kan uppdateras vid ny riskbedömning.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Risker
 • Överskådlig visning av riskens farlighet,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Automatisk bedömning efter ifylld riskrapport,
 • Valbar information kan anges till respektive risk, t.ex. berörd plats,
 • Möjlighet att koppla risk till ärende för hantering.

Spineweb Ärendehantering

Med Spineweb Ärendehantering får ni full koll på de ärende som företaget behöver hantera och agera på inom en given tidsram!

Spineweb - Startsidan

I verktyget kan valfria typer av ärenden hanteras, såsom reklamationer, klagomål, avvikelser, olyckor, tillbud, förbättringsförslag och handlingsplaner. Kvalitetsstandardens krav på definition av ansvar, resurser, korrigerande och förebyggande åtgärder uppfylls på ett smidigt sätt utan att arbetsgången blir onödigt krånglig och byråkratisk. Med Spineweb Ärendehatering ser du helt enkelt till att saker blir gjorda av rätt person och inom rätt tid, samtidigt som du får överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga ärenden.

Spineweb - Startsidan

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

 • Överskådlig visning av ärendets status,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Fritt valbara fält för ifyllnad baserad på ärendetyp,
 • Valbara fält kan visas upp som egna kolumner,
 • Möjlighet att ladda upp olika typer av filer till ärendet,
 • Automatiska mail vid t.ex. uppdateringar eller passerade åtgärdsdatum.
Spineweb - Startsidan

Med funktionen ”Snabbärende” kan du enkelt via mobilen eller surfplattan rapportera in ett ärende. Här kan du också bifoga en bild för att förstärka beskrivningen av ärendet. T.ex ett förbättringsförslag eller en avvikelse kan på ett smidigt sätt rapporteras in just i det tillfälle då man identifierar ärendet.

Det är även möjligt att plocka fram statistik kring inrapporterade ärenden utifrån tidspersiod och vem/vilka ärendet berör. Statistiken beskriver uppdelningen av olika ärendetyper och inrapporterad kostnad för urvalet.

Spineweb - Startsidan

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom våra kompetensområden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har till exempel hållit kundanpassade utbildningar i Livscykelanalyser, Miljöbedömning av byggmaterial och Fördjupning för internrevisorer. Kontakta oss för en offert!

Supportavtal Arbetsmiljö

Ett aktivit arbetsmiljöarbete är grunden för ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och för att uppnå uppsatta arbetsmiljömål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

 • Genomförande av Intern revision av ert arbetsmiljöledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid arbetsmiljömöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
 • Genomförande av skyddsronder, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
 • Genomförande av riskanalys och riskbedömning, en eller två gånger per år eller efter era behov.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av kvalitetsfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.

Supportavtal Kvalitet

Ett aktivit kvalitetsarbete är grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete och för att uppnå uppsatta kvalitetsmål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

 • Genomförande av Intern revision av ert kvalitetsledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid kvalitetsmöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
 • Uppdatering av processkartläggning, per år eller efter era behov.
 • Genomförande av kundundersökning, en eller två gånger per år eller efter era behov.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av kvalitetsfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.

Supportavtal Miljö

Ett aktivit miljöarbete är grunden för ett långsiktigt miljöarbete och för att uppnå uppsatta miljömål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

 • Genomförande av Intern revision av ert miljöledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
 • Medverkan vid miljömöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
 • Uppdatering av miljöutredning och miljöaspektslista, per år eller efter era behov.
 • Lagbevakning av berörda lagkrav, löpande eller annan önskad frekvens.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av miljöfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.

Processkartläggning

ProcesskartläggningAtt identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt.

I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets kvalitetsarbete. En process är en aktivitet där resurser i någon form används och där det som går in i processen skiljer sig från det som kommer ut.

Vi kartlägger, strukturerar och dokumenterar företagets processer genom intervjuer och studiebesök på plats. Resultatet utmynnar i färdiga processflödesbilder där detaljnivån regleras utifrån era behov.

Leverantörsbedömning

LeverantörsbedömningEtt företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder.

Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd m.m.. Därför är leverantörsbedömning en viktig del i kvalitetsarbetet. Bra leverantörer skapar förutsättningen för ekonomisk avkastning och ökad tillväxt.

Våra ledord för en fungerade leverantörsbedömning är följande:

 • Särskiljer leverantörernas förmoga att leverera produkter och tjänster av god kvalitet.
 • Skapar beslutsunderlag för vilka som skall vara företagets leverantörer.
 • Ger en bättre prisförståelse om vad som är rätt pris vid inköp från leverantör.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och som vill kunna skilja mellan en bra och en sämre leverantör.

Vad ingår i tjänsten?

Leverantörsbedömningen innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Leverantörslista: Lista med företagets leverantörer utifrån fastställda klasser .
 • Rutin för inköp och leverantörsbedömning: Formulering av kriterier och krav.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när framtagandet av leverantörsbedömningen skall genomföras.

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder.

Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla en befintlig kund än att försöka etablera affärer med nya kunder.

Kundundersökningen kan genomföras via brevutskick, webbenkäter, telefon, epost eller i samband med personliga möten.

Våra ledord för en fungerade kundundersökning är följande:

 • Relevanta frågor fångar upp kundens upplevelse av er.
 • Kontinutet ger en ökad förståelse för kundernas nöjdhet.
 • Resultatet synliggör företagets förbättringspotential.

Genomförande av internrevision

Intern revisionDe interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas.

Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon till hjälp kan vi bistå er med detta. Vi erbjuder även utbildningar för interna revisorer.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 14001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner .

Vad ingår i tjänsten?

 • Förberedelse
  Ecowise planerar revisionen tillsammans med ansvariga, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. Veckan innan genomförandet skickar Ecowise revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till företaget.
 • Genomförande
  Revisionen genomförs genom besök på plats och intervjuer med anställda.
 • Rapportering
  En sammanställning över resultatet samt identifierade avvikelser och förbättringsförslag presenteras i en revisionsrapport.

Vilken nivå passar er?

Beroende på hur stor verksamhet ni bedriver och på hur många orter ni finns representerade anpassas antalet revisioner enligt era önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när internrevisionerna skall genomföras.

Lagrevision

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva ett antal lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö.

LaglistaFöretag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar verksamheten. Oavsett om ett företag är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller inte så åligger det företaget att säkerställa att gällande lagstiftning uppfylls och efterlevs.

Vi hjälper er att genomföra en lagefterlevnadskontroll mot miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Följande ingår i denna produkt:

 • Först genomförs en genomgång över de lagkrav inom miljö och/eller arbetsmiljö som berör er verksamhet. Har ni behov av extern hjälp av oss läs vidare under Laginventering.
 • Därefter genomförs en revision på plats hos er där vi studerar verksamheten och tolkar och bedömer hur ni uppfyller fastställda lagkrav.
 • Revisionen utmynnar i en lagrevisionsrapport där vi lyfter upp brister och positiva iakttagelser, men även tips på möjliga förbättringar. Oavsett om ni vill ha extern hjälp eller vill utföra en lagefterlevnadskontroll på egen hand är vårt verktyg Spineweb Lagbevakning ett lättadministrerat och användarvänligt verktyg.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna tjänst. Ett exempel på resultatet av en lagrevision hittar du här: Rapport Lagefterlevnad Exempel

Utbildning i internrevision

UtbildningInternrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse respektive förbättringsmöjlighet.

Våra ledord för en lyckad utbildning i internrevision är följande:

 • Anpassas efter företaget behov och verksamhet.
 • Beaktar deltagarnas förkunskaper.
 • Avbyråkratiserat språk och meningsfulla övningar.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall utföra internrevision eller på annat sätt skall vara delaktiga i processen.

Vad ingår i utbildningen?

I denna kurs lär vi oss de teoretiska grunderna kring revision enligt ISO 9001 och 14001 samt hur planering, genomförande, rapportering och uppföljning görs. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i internrevisionen. För mer information se nedan.

Allmänt om ISO-standarderna 9001:2015 och  14001:2015

 • Historik och syfte
 • Om ISO, CEN, SS, SIS och framtagnings- och revideringsprocessen
 • Terminologi

Kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 • Vad står i standarden?
 • Vad betyder det?
 • Tolkningsexempel

Internrevisionsprocessen

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Revisionsteknik
 • Att formulera avvikelser
 • Exempel på bra och dåliga avvikelser

Diskussion och uppgifter

 • Övning i internrevision
 • Hur uppnå ständig förbättring?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Introduktion till ISO

UtbildningAtt läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt!

Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett systematiskt ledningsarbete.

Vilken är målgruppen?

Ledning och anställda som arbetar med eller kommer att arbeta med framtagningen av ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Fördjupad miljökunskap

UtbildningMiljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor.

Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett aktivt miljöarbete.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall deltaga i uppbyggnaden av eller det löpande arbetet i ett miljöledningssystem.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Allmän miljökunskap

UtbildningFör att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete:

 • Miljöproblematikens historia och framväxt
 • De största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem
 • Hur de anställda kan bidra till att minska miljöpåverkan

Vilken är målgruppen?

Alla anställda på ett företag som börjat med ett aktivt miljöarbete.

Vad ingår i kursen?

Denna kurs tar upp de största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem:

 • Klimatförändringar – Växthuseffekten och den globala uppvärmningen
 • Kemikaliespridning – Tungmetaller och miljögifter
 • Försurning – Skador på skogar och sjöar
 • Övergödning – Algblommning, döda bottnar mm
 • Utarmning av den biologiska mångfalden – Hot om utrotning av arter
 • Nedbrytning av ozonskiktet – Ökat antal cancerfall och skador på växtlighet
 • Resursförbrukning – Brist på ändliga resurser

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Miljömärkning

MiljömärkningMiljömärken som Svanen, Krav och Bra miljöval är välkända och positivt laddade symboler som kan användas för att visa ditt företags miljöengagemang. Inte bara konsumentprodukter utan även vissa verksameter, t.ex. städtjänster, hotell och livsmedelsbutiker, kan miljömärkas.

Vi hjälper er med hela processen kring att märka en produkt eller tjänst, och hur ni bör strukturera marknadsföringen för att effektivt nå ut till nya och gamla kunder.

Egna miljöuttalanden

LCAReglerna kring vad som får sägas i marknadsföringen av ”miljövänliga” produkter och tjänster börjar stramas upp, och det är viktigt att ha fog för de uttalanden som görs. Vi hjälper er med formuleringar och kontroll av data så att ni kan vara trygga i er miljökommunikation.

Kontakta oss för att få veta mer!

Miljöredovisning

LCAI miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig.

Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv!

Vilken är målgruppen?

Företag som önskar att skriftligen redovisa hur miljöarbetet fortskrider och kommunicera detta till intressenter. Enligt Årsredovisningslagen skall dessutom förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise sammanställer en miljöredovisning och kan även sköta distribution till berörda intressenter.

Miljöekonomisk analys

EgenkontrollAnvändning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv.

Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande: 

 • Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer.
 • Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar och miljön.

Vilken är målgruppen?

Företag som planerar för att genomföra investeringar såsom förbättringar eller inköp av produktionsutrustning, maskiner, fastigheter och företag.

Vad ingår i tjänsten?

 • Investeringsbedömning
  I samband med att företag t.ex. byter ut en gammal utrustning, gör en investering i ny utrustning för att möta ökade produktionsbehov eller byter firmabilar är det vikigt att genomföra en miljöekonomisk analys. I analysen studeras och bedöms olika alternativ med avseende på ekonomiska faktorer och miljöprestanda. Resultatet av analysen och vilket alternativ som rekommenderas ger beslutsunderlag till ledningen och förs in i företagets miljöprogram och ger underlag till beräkning av miljömål.
 • Environmental due diligence (EDD)
  Vid företagsförvärv blir det allt vanligare att inkludera miljörisker i ekonomiska bedömningar. Bakgrunden till detta är att ett uppköpt företag som haft eller har en betydande inverkan på miljön kan ha stora gömda miljökostnader i form av bristfällig hantering av farligt avfall, kemikalier, förorenade mark och vattenområde. Genom en välgenomförd miljöutredning och riskundersökning kan framtida kostnader kopplade till olika miljöproblem fastställas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med Er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar Era önskemål.

Miljöbedömning av byggmaterial

LCAAtt använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta.

Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande:

 • Säkerställer att byggnader produceras på ett miljöriktigt sätt .
 • Ökar kunskapen hos anställda om byggmaterialets miljöprestanda.
 • Skapar grunden för en effektiv hantering av byggavfall när byggnaden skall renoveras eller rivas.

Vilken är målgruppen?

Företag inom byggindustrin som önskar eller har krav på sig att genomföra miljöbedömning av byggmaterial.

Vad ingår i tjänsten?

Följande delar ingår i miljöbedömningen:

 • Framtagning av byggmaterial som skall bedömas.
 • Fastställande av bedömningskriterier.
 • Bedömning av byggmaterial och klassning.
 • Presentation av bedömning.

Vilken nivå passar er?

Omfattningen och vilka byggmaterial som skall miljöbedömas bestäms utifrån era behov.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har tillgång till omfattande databaser som gör att arbetet med att bedöma byggmaterial ut miljösynpunkt kan göras effektivt.

Livscykelanalys (LCA)

LCAFler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan produkternas miljöprestanda och deras miljökritiska delar identifieras.

Våra ledord för vad livscykelanalys ger er som kund är följande:

 • Ökar kunskapen om miljöprestandan på en produkt.
 • Ger nya infallsvinklar i produktutvecklingen kopplad till miljöaspekten.
 • Skapar grunden för nytt marknadsföringsunderlag.

Vilken är målgruppen?

Företag som vill ta ett helhetsgrepp på en produkts eller tjänsts miljöprestanda och kunna redovisa hela livscykelns miljöaspekter, men även för dem som vill ta fram EPD (certifierade miljövarudeklarationer) för sina produkter.

Vad ingår i tjänsten?

Livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg som utvärderar miljöpåverkan från en produkts eller tjänsts hela livscykel, från vagga till grav. LCA kan användas antingen för jämförelse mellan produkter och tjänster eller för att identifiera de mest miljöpåverkande delprocesserna i produkten eller tjänstens livscykel.

Följande moment ingår i en livscykelanalys:

 • Formulering av mål och omfattning, systemgränser och funktionell enhet
 • Framtagning av flödesschema
 • Inventering av data
 • Beräkning av miljöpåverkan
 • Karaktärisering / viktning
 • Dominansanalys / hot spot-analys
 • Presentation av resultat

En LCA ligger också till grunden för framtagandet av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vilken nivå passar er?

Detaljgraden i en LCA anpassas till syftet med analysen. För företag som vill ha en översiktlig bild av miljöpåverkan av en produkt eller tjänst kan en mindre LCA genomföras. Skall resultatet av analysen användas för att ta fram en EPD eller på annat sätt ge en komplett bild av hela livscykelns påverkan görs en mer omfattande LCA.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise har databaser och verktyg för att genomföra en livscykelanalys och sammanställa resultatet i en LCA-rapport. Vi planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt .

MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av den planerade verksamheten. En viktig del är också att formulera alternativ för genomförande av den planerade verksamheten, och värdera de olika alternativen utifrån dess inverkan på miljön.

Arbetet kan delas upp i följande punkter:

 • Kartläggning av syften, mål, problem och avgränsningar
 • Framtagning och redovisning av olika alternativ
 • Analys och värdering av de olika alternativen
 • Samråd med myndigheter och allmänhet
 • Redovisning av beslut och dess motiv
 • Förslag på uppföljning och åtgärder

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kan hjälpa er med alla faser i MKB-arbetet, från inledande kartläggning, kontakt med myndigheter, samrådsförfarande till färdigställande av dokumentation.

Transport av avfall och farligt gods

Farligt godsEtt flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten utförs.

Vi kan bland annat hjälpa er med följande delar:

 • Utredning av vilka krav som gäller för er verksamhet
 • Framtagning av ansökningshandlingar
 • Myndighetskontakt
 • Framtagning av nödvändiga rutiner som säkerställer att villkoren för tillstånden följs såsom t.ex. dokumentation av avfallsmängder, transportdokument m.m.

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av.

LaglistaAlla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar.

Vi hjälper er att inventera den miljölagstiftning som berör ert företag utifrån den verksamhet som ni bedriver. Vi identifierar även arbetsmiljölagar och föreskrifter inom arbetsmiljön som er personal kan beröras av.  

Följande ingår i denna produkt:

 • Först genomförs ett platsbesök ute hos er där vi går igenom er verksamhet för att identifiera relevanta lagar som ni berörs av. 
 • Vi tolkar och bedömer vilka lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för er verksamhet. 
 • Vi tar fram en laglista över berörda krav och dokumenterar dessa. Är ni intresserade av en laglista som är lättadministrerad och där ni automatiskt får laguppdatering kan ni läsa mer under tjänsten Spineweb Lagbevakning.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna produkt.

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident.

I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter.

Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande:

 • Ger en helhetsbild över företagets risker.
 • Ökar kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.
 • Minskar den ekonomiska risken för oförutsägbara kostnader .

Vilken är målgruppen?

Alla företag har nytta av att identifiera och hantera risker i sin verksamhet, och enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Vad ingår i tjänsten?

Riskanalysen och det efterföljande arbetet kan utgöras av ett antal olika steg:

 • Identifiering av betydande risker
 • Bedömning av sannolikhet och inverkan
 • Förslag på förebyggande åtgärder och rutiner
 • Nödlägesberedskap
 • Larmlist

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig med alla delar av riskanalysen oavsett verksamhet. Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.