GAP-analys mot ISO-standard

Vill ni veta hur väl ert nuvarande arbetssätt överensstämmer med till exempel ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015? En GAP-analys ger er en tydlig bild av var arbetet mot en certifiering behöver rikta in sig och vad som återstår.

Vi går igenom er verksamhet och jämför denna med kraven i standarden. Resultatet blir en rapport där de åtgärder som krävs för att verksamheten skall genomgå en certifiering presenteras. Ni kan därefter själva arbeta vidare mot målet eller välja att lägga ut valda delar på oss.

Processkartläggning

ProcesskartläggningAtt identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt.

I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets kvalitetsarbete. En process är en aktivitet där resurser i någon form används och där det som går in i processen skiljer sig från det som kommer ut.

Vi kartlägger, strukturerar och dokumenterar företagets processer genom intervjuer och studiebesök på plats. Resultatet utmynnar i färdiga processflödesbilder där detaljnivån regleras utifrån era behov.

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder.

Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla en befintlig kund än att försöka etablera affärer med nya kunder.

Kundundersökningen kan genomföras via brevutskick, webbenkäter, telefon, epost eller i samband med personliga möten.

Våra ledord för en fungerade kundundersökning är följande:

 • Relevanta frågor fångar upp kundens upplevelse av er.
 • Kontinutet ger en ökad förståelse för kundernas nöjdhet.
 • Resultatet synliggör företagets förbättringspotential.

Genomförande av internrevision

Intern revisionDe interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas.

Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon till hjälp kan vi bistå er med detta. Vi erbjuder även utbildningar för interna revisorer.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 14001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner .

Vad ingår i tjänsten?

 • Förberedelse
  Ecowise planerar revisionen tillsammans med ansvariga, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. Veckan innan genomförandet skickar Ecowise revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till företaget.
 • Genomförande
  Revisionen genomförs genom besök på plats och intervjuer med anställda.
 • Rapportering
  En sammanställning över resultatet samt identifierade avvikelser och förbättringsförslag presenteras i en revisionsrapport.

Vilken nivå passar er?

Beroende på hur stor verksamhet ni bedriver och på hur många orter ni finns representerade anpassas antalet revisioner enligt era önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när internrevisionerna skall genomföras.

Lagrevision

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva ett antal lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö.

LaglistaFöretag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar verksamheten. Oavsett om ett företag är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller inte så åligger det företaget att säkerställa att gällande lagstiftning uppfylls och efterlevs.

Vi hjälper er att genomföra en lagefterlevnadskontroll mot miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Följande ingår i denna produkt:

 • Först genomförs en genomgång över de lagkrav inom miljö och/eller arbetsmiljö som berör er verksamhet. Har ni behov av extern hjälp av oss läs vidare under Laginventering.
 • Därefter genomförs en revision på plats hos er där vi studerar verksamheten och tolkar och bedömer hur ni uppfyller fastställda lagkrav.
 • Revisionen utmynnar i en lagrevisionsrapport där vi lyfter upp brister och positiva iakttagelser, men även tips på möjliga förbättringar. Oavsett om ni vill ha extern hjälp eller vill utföra en lagefterlevnadskontroll på egen hand är vårt verktyg Spineweb Lagbevakning ett lättadministrerat och användarvänligt verktyg.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna tjänst. Ett exempel på resultatet av en lagrevision hittar du här: Rapport Lagefterlevnad Exempel

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av.

LaglistaAlla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar.

Vi hjälper er att inventera den miljölagstiftning som berör ert företag utifrån den verksamhet som ni bedriver. Vi identifierar även arbetsmiljölagar och föreskrifter inom arbetsmiljön som er personal kan beröras av.  

Följande ingår i denna produkt:

 • Först genomförs ett platsbesök ute hos er där vi går igenom er verksamhet för att identifiera relevanta lagar som ni berörs av. 
 • Vi tolkar och bedömer vilka lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för er verksamhet. 
 • Vi tar fram en laglista över berörda krav och dokumenterar dessa. Är ni intresserade av en laglista som är lättadministrerad och där ni automatiskt får laguppdatering kan ni läsa mer under tjänsten Spineweb Lagbevakning.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna produkt.

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident.

I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter.

Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande:

 • Ger en helhetsbild över företagets risker.
 • Ökar kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.
 • Minskar den ekonomiska risken för oförutsägbara kostnader .

Vilken är målgruppen?

Alla företag har nytta av att identifiera och hantera risker i sin verksamhet, och enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Vad ingår i tjänsten?

Riskanalysen och det efterföljande arbetet kan utgöras av ett antal olika steg:

 • Identifiering av betydande risker
 • Bedömning av sannolikhet och inverkan
 • Förslag på förebyggande åtgärder och rutiner
 • Nödlägesberedskap
 • Larmlist

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig med alla delar av riskanalysen oavsett verksamhet. Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras.

Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

Våra ledord för ett fungerande integrerat ledningssystem är följande:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt förbättringsarbete inom flera områden. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan integrerade ledningssystem byggas upp och anpassas till ert företag.

Vad ingår i tjänsten?

Ett integrerat ledningssystem kan bestå av olika förbättringsområden. Nedan beskrivs kortfattat olika förbättringsområde som kan utgöra stommen i ett ledningssystem:

 • Kvalitetsledning (ISO 9001): Styrning av företagets processer från kundförfrågan till leverad produkt eller tjänst.
 • Miljöledning (ISO 14001): Löpande arbete med företagets betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner samt miljörutiner.
 • Energiledning (SS-EN 16001): Kartläggning av företagets energianvändning, framtagning av mål och handlingsplaner samt energirutiner.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3): Idenfiering av brandrisker med tillhörande förebyggande åtgärder, användning och kontroll av brandskyddsutrustning, fastställande av ansvar och utbildningsbehov.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1/OHSAS 18001): Riskinventering och riskanalys av verksamhets olika delar och arbetsmoment. Därefter framtagning av dokument och rutiner kopplade till identifierade risker.

Vilken nivå passar er?

Ett intregrerat ledningssystem som följer olika standarder, förordningar och föreskrifter kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat. Vi hjälper er att identifiera vilken nivå som passar er!

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Socialt ansvarstagande ISO 26000

Standarden ISO 26000 för Socialt ansvarstagande ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat och träffa rätt med sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattande och att ta ansvar för den påverkan som beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö.

I takt med globalisering och ökad medvetenhet har arbete med socialt ansvarstagande eller CSR, Corporate Social Responsibility blivit allt viktigare. Arbetet utgår ifrån 7 huvudområdena som samhället för tillfället sätter störst värde på att det tas hänsyn till. Arbetet är långsiktigt och handlar om att förändra och skapa värdegrunder. Att arbeta med socialt ansvarstagande har en rad fördelar såsom positivt anseende, attraherar medarbetare och kunder, konkurrensfördelar, goda och långsiktiga relationer till kunder, medier och leverantörer.

Ett fungerande arbete med Socialt ansvarstagande bygger enligt oss på följande ledord:

 • Starkare varumärke, stolta medarbetare & involverade intressenter.
 • Genomlysning av de 7 principerna och de 7 huvudområdena.
 • Minimering av risker i verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.

Vilken är målgruppen?

Alla företag som vill bedriva ett strukturerat och genomtänkt arbete med socialt ansvarstagande.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet med att införa ett arbete med socialt ansvarstagande kan delas upp i följande steg:

 1. Definiera och kartlägg viktiga begrepp, t ex inflytandesfär och leveranskedja
 2. Skapa en värdegrund och genomför en intressentanalys
 3. Genomlys verksamheten utifrån huvudområden och principer
 4. Fastställ prioritering av huvudområden och vad som kan påverkas
 5. Upprätta mål och handlingsplaner
 6. Upprätta rutiner
 7. Inför och driv arbetet, integrera i varumärkesarbetet och kommunicera med omvärlden.
 8. Bedöm och följ upp organisations, samhälls och intressentvärde

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål

Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för att arbeta på ett strukturerat sätt med att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten. Detta görs genom planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten. Genom att identifiera verksamhetens processer, lagar och andra krav, ta fram rutiner och bedriva ett systematiskt förbättringsarbete uppnås kvalitet.

Ett fungerande kvalitetsledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vad ingår i tjänsten?

I ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, beaktas alla aktiviteter i verksamheten som påverkar kvaliteten. Kvalitetsledningssystemet byggs upp genom att rutiner sammanställs i en kvalitetsledningsmanual.

Nedan följer en kort sammanställning över de viktigaste delarna som skall hanteras i ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9:

Dokumentationsskyldighet, kvalitetsarbetet såsom rutiner, processer, åtgärder, riskanalyser, egenkontroller, synpunkter och klagomål ska dokumenteras.
Krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten ska identifieras och uppfyllas.

Riskanalyser genomförs fortlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
Egenkontroll genomgöras för att säkra kvalitén på de aktiviteter som utförts.

Hantering av avvikelser, dvs. klagomål och synpunkter ska tas emot och utredas. Med hjälp av Ecowise Ärendehantering kan klagomål och synpunkter hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Förbättring av verksamheten, med hjälp av mjukvaran Spineweb ges en samlad bild av verksamhetens processer, rutiner och arbetssätt och en plattform för att på ett effektivt sätt kunna förbättra verksamheten.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Arbetsmiljö AFS / ISO 45001

Arbetsmiljöledningsystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att minimera risker och ta fram interna rutiner för att skapa en sundare arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats .

Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skall samtliga företag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För företag som har fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) skall en del av detta arbete vara dokumenterat och rutiner skall finnas framtagna. Ett aktivt arbetsmiljöarbete leder till en säkrare arbetsmiljö genom att relevanta risker identifieras och hanteras. Företag som vill bygga upp ett arbetsmiljöledningssystem som är nationellt gångbart gör detta enligt AFS 2001:1. Företag som bedriver verksamhet internationellt kan istället välja ISO 45001 som är internationellt gångbart.

Ett fungerande arbetsmiljöledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig ansvarsfördelning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Trygghet för företagets personal genom att risker, olyckor etc. hanteras och följs upp .

Vilken är målgruppen?

Alla företag som har anställda och som vill bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. För de företag som är fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) är detta ett obligatoriskt lagkrav.

Vad ingår i tjänsten?

Det finns stora likheter mellan ett system som är uppbyggt enligt AFS 2001:1 och ISO 45001. Det som skiljer dem åt är att ISO 45001 är uppbyggt i linje med ISO-standarderna för kvalitet och miljö vilket gör att den utgår från samma struktur som dessa samt att aktiviteter som intern revision och Ledningens genomgång ingår.

Arbetet med att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan delas upp i följande steg:

 1. Genomföra en riskbedömning av verksamheten
 2. Upprätta en arbetsmiljöpolicy
 3. Upprätta arbetsmiljömål och och tillhörande handlingsplaner
 4. Upprätta verksamhetsrutiner
 5. Införa och driva arbetsmiljöledningssystemet
 6. Följa upp och kontrollera arbetsmiljöledningssystemet
 7. Åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet

Vilken nivå passar er?

Ett arbetsmiljöledningssystem som följer AFS 2001:1 / ISO 45001 kan antingen drivas och användas utan att en tredjeparts certifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Miljöledningssystem ISO 14001

MiljöledningssystemMiljöledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett miljöledningssystem leder därmed till att interna och externa krav från myndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande miljöarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan miljöanpassas. Miljöledningssystemet ger er förutsättningar för att skapa en tydlig miljöprofilering av er verksamhet, era tjänster och era produkter.

Ett fungerande miljöledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Lägre miljöpåverkan och minskade kostnader genom ständig förbättring.
 • Trygghet för ledningen  och de anställda i att veta att miljöaspekter styrs och miljölagstiftningen uppfylls.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att tidigt identifiera eventuella miljörisker.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 14001:2004 användas.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem kan delas upp i sju steg:

 1. Genomföra en miljöutredning för verksamheten
 2. Upprätta en miljöpolicy
 3. Upprätta miljömål och miljöprogram
 4. Upprätta verksamhetsrutiner
 5. Införa och driva miljöledningssystemet
 6. Följa upp och kontrollera miljöledningssystemet
 7. Åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet

I miljöutredningen kartläggs verksamheten och dess miljöpåverkan, och de viktigaste miljöaspekterna identifieras.

Miljöpolicyn är ett verktyg och huvuddokument som styr ledningens miljöambitioner och därigenom vägleder företaget i hur verksamhetens miljöfrågor skall hanteras. Policyn är ett viktigt kommunikationsmedel både internt och externt, för att synliggöra vilket miljöansvar företaget tar gentemot anställda, leverantörer och kunder.

Miljömål och miljöprogram upprättas utifrån miljöutredningen där de betydande miljöaspekter för verksamheten har fastställs. Miljöprogrammet styr hur verksamheten skall arbeta med att minska sin miljöpåverkan som kan härledas från de betydande miljöaspekterna.

Verksamhetsrutiner identifieras och kompletteras för att säkerställa en mer miljöriktig verksamhetsstyrning.

Vid införande och drift av miljöledningssystemet säkerställs det att företaget lever upp till uppsatta rutiner och mål. För att uppnå detta tydliggörs ansvarsfördelning, personalen utbildas och miljöarbetet kommuniceras internt och externt.

Miljöledningssystemet följs upp och kontrolleras kontinuerligt genom interna och externa revisioner. Lagändringar beaktas liksom uppföljning av övervakningen och de mätetal som fastställts för de betydande miljöaspekterna. Avvikelsehantering är även en viktig del i detta steget.

Arbetet med att åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet har sin utgångspunkt i ledningens genomgång där det synliggörs om verksamhetens ledningssystem är effektivt.

Vilken nivå passar er?

Ett miljöledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så väljer ni att certifiera ledningssystemet omgående efter det att systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål. I det fall ni önskar att bli certifierade tar vi kontakt med certifieringsorgan och stödjer och leder er i den processen.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

kvalitetsledningKvalitetsledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att förbättra kundnöjdhet och interna rutiner, något som leder till konkurrensfördelar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav från kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande kvalitetsarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan effektiviseras. Genom kvalitetsledningssystemet säkerställer ni för era kunder att era produkter och tjänster har tagits fram och producerats enligt fastställda krav.

Ett fungerande kvalitetsledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 9001:2015 användas.

Vad ingår i tjänsten?

I ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, beaktas alla aktiviteter i en organisation som påverkar kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst). Kvalitetsledningssystemet byggs upp genom att ledningen fastställer policy, mål och som tillsammans med olika rutiner sammanställs i en kvalitetsledningsmanual.

Nedan följer en kort sammanställning över de viktigaste delarna som skall hanteras i ett kvalitetsledningssystem:

 • Styrning av dokument: Dokumenten i ledningssystemet skall byggas upp utifrån ett antal krav, t.ex. spårbarhet, distribution, giltighet.
 • Ledningens åtagande: I denna del fastställs och beskrivs hur ansvar, policy, mål, kommunikation och ledningens genomgång hanteras.
 • Hantering av resurser: För att ett ledningssystem skall fungera är det viktigt att relevanta resurser avsätts såsom personal, infrastruktur.
 • Produktframtagning: I denna del fastställs alla krav som direkt berör framtagningen av en produkt såsom planering, validering av processer, spårbarhet, kunds egendom samt övervakning av mätutrustning.
 • Övervakning, mätning, analys och ständiga förbättringar: I detta steg behandlas kundtillfredsställelse, intern revision, övervakning och mätning av processer, avvikande produkter, korrigerande och förebyggande åtgärder.

Vilken nivå passar er?

Ett kvalitetsledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjeparts certifiering genomförs, eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.