Processkartläggning

Att identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt. I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets[…]

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder. Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla[…]

Genomförande av internrevision

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon[…]

Lagrevision

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva ett antal lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö. Företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar verksamheten. Oavsett om ett företag är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller inte så åligger det företaget att säkerställa att gällande lagstiftning[…]

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av. Alla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar. Vi hjälper er att[…]

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident. I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter. Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande: Ger en helhetsbild över företagets risker. Ökar kunskapen om[…]

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras. Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens[…]

Socialt ansvarstagande ISO 26000

Standarden ISO 26000 för Socialt ansvarstagande ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat och träffa rätt med sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattande och att ta ansvar för den påverkan som beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö. I takt med globalisering och ökad medvetenhet har arbete med socialt ansvarstagande eller[…]

Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för att arbeta på ett strukturerat sätt med att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten. Detta görs[…]

Arbetsmiljö AFS / ISO 45001

Arbetsmiljöledningsystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att minimera risker och ta fram interna rutiner för att skapa en sundare arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats . Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skall samtliga företag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För företag som har fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) skall en del av detta arbete vara[…]

Miljöledningssystem ISO 14001

Miljöledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer. Ett miljöledningssystem leder därmed till att interna och externa krav från myndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet[…]

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Kvalitetsledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att förbättra kundnöjdhet och interna rutiner, något som leder till konkurrensfördelar och långsiktigt goda affärsrelationer. Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav från kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och[…]