EcoVadis rankning

EcoVadis är en internationellt företag som arbetar med bedömning av leverantörer baseras på 21 kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser. Metoden baseras på internationella standarder inom CSR, inklusive Global Reporting Initiative (GRI)- standarder, UN Global Compact och ISO 26000.

Vi hjälper er med all dokumentation kopplat till att bedömas och få en ranking hos EcoVadis.

Leverantörsbedömning

LeverantörsbedömningEtt företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder.

Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd m.m.. Därför är leverantörsbedömning en viktig del i kvalitetsarbetet. Bra leverantörer skapar förutsättningen för ekonomisk avkastning och ökad tillväxt.

Våra ledord för en fungerade leverantörsbedömning är följande:

 • Särskiljer leverantörernas förmoga att leverera produkter och tjänster av god kvalitet.
 • Skapar beslutsunderlag för vilka som skall vara företagets leverantörer.
 • Ger en bättre prisförståelse om vad som är rätt pris vid inköp från leverantör.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och som vill kunna skilja mellan en bra och en sämre leverantör.

Vad ingår i tjänsten?

Leverantörsbedömningen innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Leverantörslista: Lista med företagets leverantörer utifrån fastställda klasser .
 • Rutin för inköp och leverantörsbedömning: Formulering av kriterier och krav.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när framtagandet av leverantörsbedömningen skall genomföras.

Miljöekonomisk analys

EgenkontrollAnvändning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv.

Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande: 

 • Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer.
 • Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar och miljön.

Vilken är målgruppen?

Företag som planerar för att genomföra investeringar såsom förbättringar eller inköp av produktionsutrustning, maskiner, fastigheter och företag.

Vad ingår i tjänsten?

 • Investeringsbedömning
  I samband med att företag t.ex. byter ut en gammal utrustning, gör en investering i ny utrustning för att möta ökade produktionsbehov eller byter firmabilar är det vikigt att genomföra en miljöekonomisk analys. I analysen studeras och bedöms olika alternativ med avseende på ekonomiska faktorer och miljöprestanda. Resultatet av analysen och vilket alternativ som rekommenderas ger beslutsunderlag till ledningen och förs in i företagets miljöprogram och ger underlag till beräkning av miljömål.
 • Environmental due diligence (EDD)
  Vid företagsförvärv blir det allt vanligare att inkludera miljörisker i ekonomiska bedömningar. Bakgrunden till detta är att ett uppköpt företag som haft eller har en betydande inverkan på miljön kan ha stora gömda miljökostnader i form av bristfällig hantering av farligt avfall, kemikalier, förorenade mark och vattenområde. Genom en välgenomförd miljöutredning och riskundersökning kan framtida kostnader kopplade till olika miljöproblem fastställas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med Er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar Era önskemål.

Miljöbedömning av byggmaterial

LCAAtt använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta.

Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande:

 • Säkerställer att byggnader produceras på ett miljöriktigt sätt .
 • Ökar kunskapen hos anställda om byggmaterialets miljöprestanda.
 • Skapar grunden för en effektiv hantering av byggavfall när byggnaden skall renoveras eller rivas.

Vilken är målgruppen?

Företag inom byggindustrin som önskar eller har krav på sig att genomföra miljöbedömning av byggmaterial.

Vad ingår i tjänsten?

Följande delar ingår i miljöbedömningen:

 • Framtagning av byggmaterial som skall bedömas.
 • Fastställande av bedömningskriterier.
 • Bedömning av byggmaterial och klassning.
 • Presentation av bedömning.

Vilken nivå passar er?

Omfattningen och vilka byggmaterial som skall miljöbedömas bestäms utifrån era behov.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har tillgång till omfattande databaser som gör att arbetet med att bedöma byggmaterial ut miljösynpunkt kan göras effektivt.

Livscykelanalys (LCA)

LCAFler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan produkternas miljöprestanda och deras miljökritiska delar identifieras.

Våra ledord för vad livscykelanalys ger er som kund är följande:

 • Ökar kunskapen om miljöprestandan på en produkt.
 • Ger nya infallsvinklar i produktutvecklingen kopplad till miljöaspekten.
 • Skapar grunden för nytt marknadsföringsunderlag.

Vilken är målgruppen?

Företag som vill ta ett helhetsgrepp på en produkts eller tjänsts miljöprestanda och kunna redovisa hela livscykelns miljöaspekter, men även för dem som vill ta fram EPD (certifierade miljövarudeklarationer) för sina produkter.

Vad ingår i tjänsten?

Livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg som utvärderar miljöpåverkan från en produkts eller tjänsts hela livscykel, från vagga till grav. LCA kan användas antingen för jämförelse mellan produkter och tjänster eller för att identifiera de mest miljöpåverkande delprocesserna i produkten eller tjänstens livscykel.

Följande moment ingår i en livscykelanalys:

 • Formulering av mål och omfattning, systemgränser och funktionell enhet
 • Framtagning av flödesschema
 • Inventering av data
 • Beräkning av miljöpåverkan
 • Karaktärisering / viktning
 • Dominansanalys / hot spot-analys
 • Presentation av resultat

En LCA ligger också till grunden för framtagandet av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vilken nivå passar er?

Detaljgraden i en LCA anpassas till syftet med analysen. För företag som vill ha en översiktlig bild av miljöpåverkan av en produkt eller tjänst kan en mindre LCA genomföras. Skall resultatet av analysen användas för att ta fram en EPD eller på annat sätt ge en komplett bild av hela livscykelns påverkan görs en mer omfattande LCA.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise har databaser och verktyg för att genomföra en livscykelanalys och sammanställa resultatet i en LCA-rapport. Vi planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt .

MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av den planerade verksamheten. En viktig del är också att formulera alternativ för genomförande av den planerade verksamheten, och värdera de olika alternativen utifrån dess inverkan på miljön.

Arbetet kan delas upp i följande punkter:

 • Kartläggning av syften, mål, problem och avgränsningar
 • Framtagning och redovisning av olika alternativ
 • Analys och värdering av de olika alternativen
 • Samråd med myndigheter och allmänhet
 • Redovisning av beslut och dess motiv
 • Förslag på uppföljning och åtgärder

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kan hjälpa er med alla faser i MKB-arbetet, från inledande kartläggning, kontakt med myndigheter, samrådsförfarande till färdigställande av dokumentation.

Transport av avfall och farligt gods

Farligt godsEtt flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten utförs.

Vi kan bland annat hjälpa er med följande delar:

 • Utredning av vilka krav som gäller för er verksamhet
 • Framtagning av ansökningshandlingar
 • Myndighetskontakt
 • Framtagning av nödvändiga rutiner som säkerställer att villkoren för tillstånden följs såsom t.ex. dokumentation av avfallsmängder, transportdokument m.m.

Egenkontroll och kontrollprogram

EgenkontrollFöretag som bedriver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig skall utföra egenkontroll och beskriva denna kontroll i ett kontrollprogram. Ett välutvecklat kontrollprogram beskriver och styr arbetet med att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olika verksamhetsaktiviteter som kan påverka miljö, människors hälsa kan motverkas och förebyggas. I kontrollprogrammet följs även villkor upp som erhållits i samband med ett tillståndsbeslut.

Våra ledord för ett fungerande kontrollprogram är följande:

 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättarbetat för den som utför egenkontrollen.
 • Skapar trygghet för ledningen genom att miljörisker hanteras.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap eller 11-14 kap Miljöbalken (1998:808).

Vad ingår i tjänsten?

Framtagning av rutiner och dokument som styr verksamhetens fortlöpande arbete som berör miljö, hälsa och säkerhet utifrån lag- och myndighetskrav. Rutinerna implementeras därefter hos berörd personal. Följande punkter ingår i egenkontrollen enligt Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901):

 • Fastställd organisation med ansvar
 • Kontrollistor för utrustning
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Förteckning över kemiska produkter
 • Larmlista

Egenkontrollen redovisas i ett kontrollprogram.

Hur kan vi hjälpa er?

Oavsett om ni har ett befintligt kontrollprogram och utför en egenframtagen egenkontroll eller om ni vill ta fram rutiner för egenkontroll och upprätta ett kontrollprogram står Ecowise till förfogande.

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål..

Anmälan och tillstånd enligt Miljöbalken

Anmälan och tillståndAtt bedriva verksamhet som klassas som miljöfarlig är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller för bland annat verksamhet inom infrastruktur, avfall, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trävaror med mera.

När företagets verksamheten växer kan omfattningen av en viss hantering leda till att man blir anmälningspliktig eller tillståndspliktig fastän att man inte tidigare har varit det. Det är företagets skyldighet att då anmäla sin verksamhet eller att ansöka om tillstånd.

Vi kan hjälpa er med all skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheter för att säkerställa effektiv hantering av ärendet.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap 6 § Miljöbalken (1998:808). I bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges en detaljerad förteckning över verksamheterna.

De företag som bedriver tillståndsmässig verksamhet skall årligen inkomma med miljörapport till tillsynsmyndigheten. Även andra företag som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet skall om så efterfrågas av tillsynsmyndighet inkomma med miljörapport.

Vad ingår i tjänsten?

Anmälan och tillstånd
Bakgrundsmaterial sammanställs och handlingar inför anmälan eller ansökan om tillstånd tas fram. När det gäller tillståndspliktiga verksamheter fodras en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Miljörapport
I miljörapporten tas de villkor upp som ligger till grund för ett tillstånd. De åtgärder som angivits för villkoren i tillståndet följs upp och resultat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Miljöplan och kvalitetsplan

KM-planMiljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras.

Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er att få nöjdare kunder och nyttjare.

En fungerande miljö- och kvalitetsplan bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig struktur och innehåll skapar en lättbegriplig plan.
 • Fokusering på de moment och delar där eventuella avvikelser kan uppkomma.
 • Planering av det dagliga arbetet som ger trygghet för entreprenör och anställda.

Vilken är målgruppen?

Aktörer såsom fastighetsägare, beställare, totalentreprenörer, underentreprenörer och upphandlare som arbetar inom byggindustrin. Inom andra branscher används miljö- och kvalitetsplaner i mindre omfattning.

Vad ingår i tjänsten?

En miljö- och kvalitetsplan är det dokument som styr aspekter som berör krav kring miljö och kvalitet i ett byggprojekt. Nedan anges några huvudpunkter som bör ingå.

 • Projektbeskrivning
 • Organisation
 • Dokumenthantering
 • Projektmål
 • Projektstyrning
 • Avvikelsehantering
 • Hantering av miljökrav
 • Materialförteckning

Vilken nivå passar er?

Miljö- och kvalitetskraven inom byggbranschen ökar ständigt. Både i samband med att nya fastigheter byggs men även i samband att äldre fastigheter renoveras behövs kvalitetskrav likväl som miljökrav. Lägsta nivån i en miljö- och kvalitetsplan bör grunda sig på lagkrav, men vill man arbeta mer aktivt med dessa frågor bör även delar såsom miljöbedömningar av byggmaterial inkluderas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise hjälper fastighetsägare och beställare med att både ta fram mer generella miljö- och kvalitetsplaner för hur miljö och kvalitetsfrågor skall hanteras i olika byggprojekt, men även mer specifika miljö- och kvalitetsplaner för enskilda byggobjekt där det finns specifika krav. Ecowise hjälper även t.ex. byggentreprenörer som är totalentreprenörer med att ta fram miljö- och kvalitetsplaner i samband med om-, till-, och nybyggnationer av olika fastigheter.Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.