Startpaket Arbetsmiljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets arbetsmiljöfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, berörs företaget dessutom av ett antal arbetsmiljöföreskrifter och lagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka arbetsmiljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med arbetsmiljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund att bygga på och vill ni i förlängningen bli certifierade enligt  Arbetsmiljö AFS / OHSAS 18001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Arbetsmiljöarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
 • Ökar kunskapen om företagets arbetsmiljörisker.
 • Skapar grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Alla företag som har anställda och som vill bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. För de företag som är fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) är detta ett obligatoriskt lagkrav.

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Riskinventering: Identifiering av företagets risker genom enkäter och skyddsronder.
 • Riskbedömning: Viktar företagets risker se Riskanalys och bedömning.
 • Arbetsmiljöpolicy: Formulering av arbetsmiljöpolicy med relevant information.
 • Lagregister: Inventering av vilka arbetsmiljölagar och föreskrifter som berör företaget.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att arbetsmiljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur skyddsronder, incidenter, riskbedömning, ansvarsfördelning, m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.

Startpaket Kvalitetsarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets kvalitetsfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget av olika kundkrav kopplat till sina tjänster och produkter. Att känna till och uppfylla dessa krav är en förutsättning för att kunden skall bli nöjd. Utifrån de resurser ni kan avsätta och vilka kvalitetsfrågor som är prioriterade hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med kvalitetsfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Kvalitetsarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget känner till och följer relevanta kundkrav.
 • Ökar kunskapen om företagets kvalitetsaspekter och förutsättningarna för kundens tillfredsställelse.
 • Skapar grunden för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet ger startpaketet er grunden för företagets kvalitetsarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Övergripande processkartläggning: Identifiering av företagets processer från kundförfrågan till levererad tjänst och/eller produkt.
 • Kvalitetspolicy: Formulering av kvalitetspolicy med relevant information.
 • Kundkravsregister: Inventering av vilka kundkrav som berör företaget.
 • Kundundersökning: Kartläggning av kundnöjdhet.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur inköp, arbetsmoment, ansvarsfördelning, leverantörsbedömning,  m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.

Startpaket Miljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets miljöfrågor. 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget dessutom av ett antal miljölagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka miljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med miljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund för att börja kommunicera ert miljöarbete och i förlängningen kunna bli certifierade enligt ISO 14001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Miljöarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
 • Ökar kunskapen om företagets miljöfrågor.
 • Skapar grunden för det fortsatta miljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet kan startpaketet ge er grunden för företagets miljöarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Miljöutredning: Identifiering av företagets betydande miljöaspekter.
 • Miljöpolicy: Formulering av miljöpolicy med relevant information.
 • Lagregister: Inventering av vilka miljölagar som berör företaget.
 • Kemikalieregister: Inventering av kemikalier som företaget använder.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur avfallshantering, kemikalier, inköp, nödlägesberedskap, ansvarsfördelning, energianvändning m.m. hanteras och utförs.
 • Grundläggande miljöutbildning: Ger anställda en inblick i dagens miljöproblematik.
 • Klimatkompensering: Beräkning och kompensering av miljöpåverkan från tjänster och produkter.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.