Introduktion till ISO 9001:2015 – vad innebär det att vara kvalitetscertifierad?

ISO 9001:2015 är en internationell standard som fastställer kraven för ett effektivt kvalitetsledningssystem. Den syftar till att hjälpa organisationer att uppfylla kundernas krav och förbättra sin egen effektivitet. Genom att följa denna standard kan organisationer öka sin konkurrenskraft och uppnå långsiktig framgång.

Att vara certifierad enligt ISO 9001:2015 innebär att ett oberoende organ (ett så kallat ackrediterat revisionsbolag) har granskat och avgjort att ni som organisation uppfyller kraven i standarden. Kraven rör följande områden:

  • Kundfokus: Organisationen måste förstå och uppfylla kundernas behov och förväntningar. Det innebär att identifiera kraven, kommunicera med kunderna och säkerställa att deras feedback tas på allvar.
  • Ledarskap: Ledningen måste ge tydligt ledarskap och etablera en företagskultur som främjar kvalitet och kontinuerlig förbättring. Detta innebär att fastställa policyer, mål och ansvarsområden.
  • Personalens engagemang: Alla medarbetare måste vara engagerade i att uppnå organisationens kvalitetsmål. Det kräver lämplig utbildning, motivation och delaktighet från alla nivåer.
  • Processinriktat förhållningssätt: Organisationen måste förstå och hantera sina processer som en sammanhängande helhet för att uppnå önskat resultat effektivt. Detta inkluderar att identifiera och hantera processer samt att ständigt övervaka och förbättra dem.
  • Ständig förbättring: Kontinuerlig förbättring är avgörande för framgång. Organisationen måste sträva efter att göra små förbättringar överallt och genomföra systematiska åtgärder för att förbättra prestanda över tiden.
  • Bevisbaserad beslutsfattande: Beslut måste fattas på grundval av analys och utvärdering av tillgänglig information och data. Detta innebär att samla in och analysera relevanta data för att stödja beslutsfattandet.
  • Relationer till intressenter: Organisationen måste identifiera och förstå sina intressenters behov och förväntningar samt hantera och balansera deras krav för att uppnå ömsesidigt fördelaktiga relationer.

Genom att analysera vad de konkreta kraven inom de olika områdena ovan innebär för er organisation och ta fram ett enkelt och välanpassat arbetssätt utifrån detta blir det enkelt att visa att ni uppfyller kraven. Här kan vi på Ecowise  hjälpa till både som konsulter och med vårt verktyg Spineweb.

Normalt sett innebär ledningssystemet det inga större förändringar av ert nuvarande arbetssätt, annat än att viktiga arbetsmoment dokumenteras samt att ett antal årliga aktiviteter genomförs (t.ex. interna revisioner, ledningens genomgång, leverantörsbedömningar och kundundersökningar).

Processen att bli certifierad brukar normalt ta 4 – 12 månader.