Arbetsmiljö AFS / ISO 45001

Arbetsmiljöledningsystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att minimera risker och ta fram interna rutiner för att skapa en sundare arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats .

Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete skall samtliga företag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För företag som har fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) skall en del av detta arbete vara dokumenterat och rutiner skall finnas framtagna. Ett aktivt arbetsmiljöarbete leder till en säkrare arbetsmiljö genom att relevanta risker identifieras och hanteras. Företag som vill bygga upp ett arbetsmiljöledningssystem som är nationellt gångbart gör detta enligt AFS 2001:1. Företag som bedriver verksamhet internationellt kan istället välja ISO 45001 som är internationellt gångbart.

Ett fungerande arbetsmiljöledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig ansvarsfördelning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Trygghet för företagets personal genom att risker, olyckor etc. hanteras och följs upp .

Vilken är målgruppen?

Alla företag som har anställda och som vill bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. För de företag som är fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) är detta ett obligatoriskt lagkrav.

Vad ingår i tjänsten?

Det finns stora likheter mellan ett system som är uppbyggt enligt AFS 2001:1 och ISO 45001. Det som skiljer dem åt är att ISO 45001 är uppbyggt i linje med ISO-standarderna för kvalitet och miljö vilket gör att den utgår från samma struktur som dessa samt att aktiviteter som intern revision och Ledningens genomgång ingår.

Arbetet med att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan delas upp i följande steg:

 1. Genomföra en riskbedömning av verksamheten
 2. Upprätta en arbetsmiljöpolicy
 3. Upprätta arbetsmiljömål och och tillhörande handlingsplaner
 4. Upprätta verksamhetsrutiner
 5. Införa och driva arbetsmiljöledningssystemet
 6. Följa upp och kontrollera arbetsmiljöledningssystemet
 7. Åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet

Vilken nivå passar er?

Ett arbetsmiljöledningssystem som följer AFS 2001:1 / ISO 45001 kan antingen drivas och användas utan att en tredjeparts certifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.