Processkartläggning

Att identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt. I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets[…]

Leverantörsbedömning

Ett företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder. Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd[…]

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder. Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla[…]

Genomförande av internrevision

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon[…]

Utbildning i internrevision

Internrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet. De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse[…]

Introduktion till ISO

Att läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt! Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska[…]

Miljöplan och kvalitetsplan

Miljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras. Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er[…]

Startpaket Kvalitetsarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets kvalitetsfrågor. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget av olika kundkrav kopplat till sina tjänster och produkter. Att känna till och uppfylla dessa krav är en förutsättning för att kunden skall bli nöjd. Utifrån de resurser ni kan avsätta och[…]

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras. Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens[…]

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar! Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem: Automatisk versionshantering/versionshistorik Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman Smidigt godkännandeförfarande[…]

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Kvalitetsledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att förbättra kundnöjdhet och interna rutiner, något som leder till konkurrensfördelar och långsiktigt goda affärsrelationer. Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav från kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och[…]