Processkartläggning

ProcesskartläggningAtt identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt.

I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets kvalitetsarbete. En process är en aktivitet där resurser i någon form används och där det som går in i processen skiljer sig från det som kommer ut.

Vi kartlägger, strukturerar och dokumenterar företagets processer genom intervjuer och studiebesök på plats. Resultatet utmynnar i färdiga processflödesbilder där detaljnivån regleras utifrån era behov.

Leverantörsbedömning

LeverantörsbedömningEtt företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder.

Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd m.m.. Därför är leverantörsbedömning en viktig del i kvalitetsarbetet. Bra leverantörer skapar förutsättningen för ekonomisk avkastning och ökad tillväxt.

Våra ledord för en fungerade leverantörsbedömning är följande:

 • Särskiljer leverantörernas förmoga att leverera produkter och tjänster av god kvalitet.
 • Skapar beslutsunderlag för vilka som skall vara företagets leverantörer.
 • Ger en bättre prisförståelse om vad som är rätt pris vid inköp från leverantör.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och som vill kunna skilja mellan en bra och en sämre leverantör.

Vad ingår i tjänsten?

Leverantörsbedömningen innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Leverantörslista: Lista med företagets leverantörer utifrån fastställda klasser .
 • Rutin för inköp och leverantörsbedömning: Formulering av kriterier och krav.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när framtagandet av leverantörsbedömningen skall genomföras.

Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder.

Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla en befintlig kund än att försöka etablera affärer med nya kunder.

Kundundersökningen kan genomföras via brevutskick, webbenkäter, telefon, epost eller i samband med personliga möten.

Våra ledord för en fungerade kundundersökning är följande:

 • Relevanta frågor fångar upp kundens upplevelse av er.
 • Kontinutet ger en ökad förståelse för kundernas nöjdhet.
 • Resultatet synliggör företagets förbättringspotential.

Genomförande av internrevision

Intern revisionDe interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas.

Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon till hjälp kan vi bistå er med detta. Vi erbjuder även utbildningar för interna revisorer.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 14001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner .

Vad ingår i tjänsten?

 • Förberedelse
  Ecowise planerar revisionen tillsammans med ansvariga, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. Veckan innan genomförandet skickar Ecowise revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till företaget.
 • Genomförande
  Revisionen genomförs genom besök på plats och intervjuer med anställda.
 • Rapportering
  En sammanställning över resultatet samt identifierade avvikelser och förbättringsförslag presenteras i en revisionsrapport.

Vilken nivå passar er?

Beroende på hur stor verksamhet ni bedriver och på hur många orter ni finns representerade anpassas antalet revisioner enligt era önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när internrevisionerna skall genomföras.

Utbildning i internrevision

UtbildningInternrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse respektive förbättringsmöjlighet.

Våra ledord för en lyckad utbildning i internrevision är följande:

 • Anpassas efter företaget behov och verksamhet.
 • Beaktar deltagarnas förkunskaper.
 • Avbyråkratiserat språk och meningsfulla övningar.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall utföra internrevision eller på annat sätt skall vara delaktiga i processen.

Vad ingår i utbildningen?

I denna kurs lär vi oss de teoretiska grunderna kring revision enligt ISO 9001 och 14001 samt hur planering, genomförande, rapportering och uppföljning görs. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i internrevisionen. För mer information se nedan.

Allmänt om ISO-standarderna 9001:2015 och  14001:2015

 • Historik och syfte
 • Om ISO, CEN, SS, SIS och framtagnings- och revideringsprocessen
 • Terminologi

Kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 • Vad står i standarden?
 • Vad betyder det?
 • Tolkningsexempel

Internrevisionsprocessen

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Revisionsteknik
 • Att formulera avvikelser
 • Exempel på bra och dåliga avvikelser

Diskussion och uppgifter

 • Övning i internrevision
 • Hur uppnå ständig förbättring?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Introduktion till ISO

UtbildningAtt läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt!

Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett systematiskt ledningsarbete.

Vilken är målgruppen?

Ledning och anställda som arbetar med eller kommer att arbeta med framtagningen av ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Miljöplan och kvalitetsplan

KM-planMiljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras.

Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er att få nöjdare kunder och nyttjare.

En fungerande miljö- och kvalitetsplan bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig struktur och innehåll skapar en lättbegriplig plan.
 • Fokusering på de moment och delar där eventuella avvikelser kan uppkomma.
 • Planering av det dagliga arbetet som ger trygghet för entreprenör och anställda.

Vilken är målgruppen?

Aktörer såsom fastighetsägare, beställare, totalentreprenörer, underentreprenörer och upphandlare som arbetar inom byggindustrin. Inom andra branscher används miljö- och kvalitetsplaner i mindre omfattning.

Vad ingår i tjänsten?

En miljö- och kvalitetsplan är det dokument som styr aspekter som berör krav kring miljö och kvalitet i ett byggprojekt. Nedan anges några huvudpunkter som bör ingå.

 • Projektbeskrivning
 • Organisation
 • Dokumenthantering
 • Projektmål
 • Projektstyrning
 • Avvikelsehantering
 • Hantering av miljökrav
 • Materialförteckning

Vilken nivå passar er?

Miljö- och kvalitetskraven inom byggbranschen ökar ständigt. Både i samband med att nya fastigheter byggs men även i samband att äldre fastigheter renoveras behövs kvalitetskrav likväl som miljökrav. Lägsta nivån i en miljö- och kvalitetsplan bör grunda sig på lagkrav, men vill man arbeta mer aktivt med dessa frågor bör även delar såsom miljöbedömningar av byggmaterial inkluderas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise hjälper fastighetsägare och beställare med att både ta fram mer generella miljö- och kvalitetsplaner för hur miljö och kvalitetsfrågor skall hanteras i olika byggprojekt, men även mer specifika miljö- och kvalitetsplaner för enskilda byggobjekt där det finns specifika krav. Ecowise hjälper även t.ex. byggentreprenörer som är totalentreprenörer med att ta fram miljö- och kvalitetsplaner i samband med om-, till-, och nybyggnationer av olika fastigheter.Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Startpaket Kvalitetsarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets kvalitetsfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget av olika kundkrav kopplat till sina tjänster och produkter. Att känna till och uppfylla dessa krav är en förutsättning för att kunden skall bli nöjd. Utifrån de resurser ni kan avsätta och vilka kvalitetsfrågor som är prioriterade hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med kvalitetsfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Kvalitetsarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget känner till och följer relevanta kundkrav.
 • Ökar kunskapen om företagets kvalitetsaspekter och förutsättningarna för kundens tillfredsställelse.
 • Skapar grunden för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet ger startpaketet er grunden för företagets kvalitetsarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Övergripande processkartläggning: Identifiering av företagets processer från kundförfrågan till levererad tjänst och/eller produkt.
 • Kvalitetspolicy: Formulering av kvalitetspolicy med relevant information.
 • Kundkravsregister: Inventering av vilka kundkrav som berör företaget.
 • Kundundersökning: Kartläggning av kundnöjdhet.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur inköp, arbetsmoment, ansvarsfördelning, leverantörsbedömning,  m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras.

Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

Våra ledord för ett fungerande integrerat ledningssystem är följande:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt förbättringsarbete inom flera områden. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan integrerade ledningssystem byggas upp och anpassas till ert företag.

Vad ingår i tjänsten?

Ett integrerat ledningssystem kan bestå av olika förbättringsområden. Nedan beskrivs kortfattat olika förbättringsområde som kan utgöra stommen i ett ledningssystem:

 • Kvalitetsledning (ISO 9001): Styrning av företagets processer från kundförfrågan till leverad produkt eller tjänst.
 • Miljöledning (ISO 14001): Löpande arbete med företagets betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner samt miljörutiner.
 • Energiledning (SS-EN 16001): Kartläggning av företagets energianvändning, framtagning av mål och handlingsplaner samt energirutiner.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3): Idenfiering av brandrisker med tillhörande förebyggande åtgärder, användning och kontroll av brandskyddsutrustning, fastställande av ansvar och utbildningsbehov.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1/OHSAS 18001): Riskinventering och riskanalys av verksamhets olika delar och arbetsmoment. Därefter framtagning av dokument och rutiner kopplade till identifierade risker.

Vilken nivå passar er?

Ett intregrerat ledningssystem som följer olika standarder, förordningar och föreskrifter kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat. Vi hjälper er att identifiera vilken nivå som passar er!

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar!

Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem:

 • Automatisk versionshantering/versionshistorik
 • Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman
 • Smidigt godkännandeförfarande
 • Flexibla behörighetsnivåer uppdelat i användargrupper och enskilda behörigheter
 • Läskvittofunktionalitet
 • Inställningsbara epost-påminnelser för de flesta händelser i systemet
 • Definiering och utdelning av ägare och eventuella delägare till varje dokument
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Dessutom innehåller Spineweb Dokumenthantering ett antal smarta funktioner som gör att arbetet med implementering, drift och administration av ledningssystem blir enklare än någonsin:

 • Automatisk länkning mellan dokument
 • Automatisk korsreferenslista till ISO-standarderna – säkerställ att samtliga ISO-krav hanteras av ert ledningssystem.
 • Kalender med visning av händelser och återkommande uppgifter i ledningssystemet, med epost-påminnelser. Händelser anges i de olika statusarna: Obokad, Bokade & Klara – nu behöver ni aldrig mer missa när det är dags för att genomföra kundundersökningen eller vara ute i sista stund inför de interna revisionerna!
 • Kopplingar mellan dokument kan göras för att förtydliga att de berör varandra och underlätta navigeringen för användare. T.ex. kan rutinen för Kundundersökning kopplas med Mål & mätetalet Kundnöjdhet. På så vis kan en användare som läser rutinen direkt få information om det uppsatta målet och dess nuvärde och målvärde.
 • Styrning av utskrivna dokument med hjälp av QR-koder – scanna koden i ett utskivet dokument med din smartphone och få besked direkt om dokumentet är giltigt eller ej.
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

kvalitetsledningKvalitetsledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att förbättra kundnöjdhet och interna rutiner, något som leder till konkurrensfördelar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav från kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande kvalitetsarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan effektiviseras. Genom kvalitetsledningssystemet säkerställer ni för era kunder att era produkter och tjänster har tagits fram och producerats enligt fastställda krav.

Ett fungerande kvalitetsledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 9001:2015 användas.

Vad ingår i tjänsten?

I ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, beaktas alla aktiviteter i en organisation som påverkar kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst). Kvalitetsledningssystemet byggs upp genom att ledningen fastställer policy, mål och som tillsammans med olika rutiner sammanställs i en kvalitetsledningsmanual.

Nedan följer en kort sammanställning över de viktigaste delarna som skall hanteras i ett kvalitetsledningssystem:

 • Styrning av dokument: Dokumenten i ledningssystemet skall byggas upp utifrån ett antal krav, t.ex. spårbarhet, distribution, giltighet.
 • Ledningens åtagande: I denna del fastställs och beskrivs hur ansvar, policy, mål, kommunikation och ledningens genomgång hanteras.
 • Hantering av resurser: För att ett ledningssystem skall fungera är det viktigt att relevanta resurser avsätts såsom personal, infrastruktur.
 • Produktframtagning: I denna del fastställs alla krav som direkt berör framtagningen av en produkt såsom planering, validering av processer, spårbarhet, kunds egendom samt övervakning av mätutrustning.
 • Övervakning, mätning, analys och ständiga förbättringar: I detta steg behandlas kundtillfredsställelse, intern revision, övervakning och mätning av processer, avvikande produkter, korrigerande och förebyggande åtgärder.

Vilken nivå passar er?

Ett kvalitetsledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjeparts certifiering genomförs, eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.