Genomförande av internrevision

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon[…]

Utbildning i internrevision

Internrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet. De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse[…]

Introduktion till ISO

Att läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt! Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska[…]

Fördjupad miljökunskap

Miljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor. Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna[…]

Allmän miljökunskap

För att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete: Miljöproblematikens historia och framväxt De största miljöhoten och vad som[…]

Miljömärkning

Miljömärken som Svanen, Krav och Bra miljöval är välkända och positivt laddade symboler som kan användas för att visa ditt företags miljöengagemang. Inte bara konsumentprodukter utan även vissa verksameter, t.ex. städtjänster, hotell och livsmedelsbutiker, kan miljömärkas. Vi hjälper er med hela processen kring att märka en produkt eller tjänst, och hur ni bör strukturera marknadsföringen[…]

Miljöredovisning

I miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig. Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv! Vilken är målgruppen? Företag som[…]

Miljöekonomisk analys

Användning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv. Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande:  Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer. Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar[…]

Miljöbedömning av byggmaterial

Att använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta. Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande: Säkerställer att byggnader[…]

Livscykelanalys (LCA)

Fler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan[…]

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt . MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av[…]

Transport av avfall och farligt gods

Ett flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten[…]

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av. Alla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar. Vi hjälper er att[…]

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident. I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter. Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande: Ger en helhetsbild över företagets risker. Ökar kunskapen om[…]

Egenkontroll och kontrollprogram

Företag som bedriver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig skall utföra egenkontroll och beskriva denna kontroll i ett kontrollprogram. Ett välutvecklat kontrollprogram beskriver och styr arbetet med att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olika verksamhetsaktiviteter som kan påverka miljö, människors hälsa kan motverkas och förebyggas. I kontrollprogrammet följs även villkor upp som erhållits[…]

Anmälan och tillstånd enligt Miljöbalken

Att bedriva verksamhet som klassas som miljöfarlig är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller för bland annat verksamhet inom infrastruktur, avfall, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trävaror med mera. När företagets verksamheten växer kan omfattningen av en viss hantering leda till att man blir anmälningspliktig eller tillståndspliktig fastän att man inte tidigare har varit det. Det är företagets[…]

Miljöplan och kvalitetsplan

Miljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras. Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er[…]

Startpaket Miljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets miljöfrågor.  Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget dessutom av ett antal miljölagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka miljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er[…]

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras. Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens[…]

Miljöledningssystem ISO 14001

Miljöledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer. Ett miljöledningssystem leder därmed till att interna och externa krav från myndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet[…]

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar! Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem: Automatisk versionshantering/versionshistorik Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman Smidigt godkännandeförfarande[…]