Genomförande av internrevision

Intern revisionDe interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas.

Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon till hjälp kan vi bistå er med detta. Vi erbjuder även utbildningar för interna revisorer.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 14001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner .

Vad ingår i tjänsten?

 • Förberedelse
  Ecowise planerar revisionen tillsammans med ansvariga, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. Veckan innan genomförandet skickar Ecowise revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till företaget.
 • Genomförande
  Revisionen genomförs genom besök på plats och intervjuer med anställda.
 • Rapportering
  En sammanställning över resultatet samt identifierade avvikelser och förbättringsförslag presenteras i en revisionsrapport.

Vilken nivå passar er?

Beroende på hur stor verksamhet ni bedriver och på hur många orter ni finns representerade anpassas antalet revisioner enligt era önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när internrevisionerna skall genomföras.

Utbildning i internrevision

UtbildningInternrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse respektive förbättringsmöjlighet.

Våra ledord för en lyckad utbildning i internrevision är följande:

 • Anpassas efter företaget behov och verksamhet.
 • Beaktar deltagarnas förkunskaper.
 • Avbyråkratiserat språk och meningsfulla övningar.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall utföra internrevision eller på annat sätt skall vara delaktiga i processen.

Vad ingår i utbildningen?

I denna kurs lär vi oss de teoretiska grunderna kring revision enligt ISO 9001 och 14001 samt hur planering, genomförande, rapportering och uppföljning görs. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i internrevisionen. För mer information se nedan.

Allmänt om ISO-standarderna 9001:2015 och  14001:2015

 • Historik och syfte
 • Om ISO, CEN, SS, SIS och framtagnings- och revideringsprocessen
 • Terminologi

Kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 • Vad står i standarden?
 • Vad betyder det?
 • Tolkningsexempel

Internrevisionsprocessen

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Revisionsteknik
 • Att formulera avvikelser
 • Exempel på bra och dåliga avvikelser

Diskussion och uppgifter

 • Övning i internrevision
 • Hur uppnå ständig förbättring?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Introduktion till ISO

UtbildningAtt läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt!

Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett systematiskt ledningsarbete.

Vilken är målgruppen?

Ledning och anställda som arbetar med eller kommer att arbeta med framtagningen av ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Fördjupad miljökunskap

UtbildningMiljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor.

Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett aktivt miljöarbete.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall deltaga i uppbyggnaden av eller det löpande arbetet i ett miljöledningssystem.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Allmän miljökunskap

UtbildningFör att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete:

 • Miljöproblematikens historia och framväxt
 • De största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem
 • Hur de anställda kan bidra till att minska miljöpåverkan

Vilken är målgruppen?

Alla anställda på ett företag som börjat med ett aktivt miljöarbete.

Vad ingår i kursen?

Denna kurs tar upp de största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem:

 • Klimatförändringar – Växthuseffekten och den globala uppvärmningen
 • Kemikaliespridning – Tungmetaller och miljögifter
 • Försurning – Skador på skogar och sjöar
 • Övergödning – Algblommning, döda bottnar mm
 • Utarmning av den biologiska mångfalden – Hot om utrotning av arter
 • Nedbrytning av ozonskiktet – Ökat antal cancerfall och skador på växtlighet
 • Resursförbrukning – Brist på ändliga resurser

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Miljömärkning

MiljömärkningMiljömärken som Svanen, Krav och Bra miljöval är välkända och positivt laddade symboler som kan användas för att visa ditt företags miljöengagemang. Inte bara konsumentprodukter utan även vissa verksameter, t.ex. städtjänster, hotell och livsmedelsbutiker, kan miljömärkas.

Vi hjälper er med hela processen kring att märka en produkt eller tjänst, och hur ni bör strukturera marknadsföringen för att effektivt nå ut till nya och gamla kunder.

Egna miljöuttalanden

LCAReglerna kring vad som får sägas i marknadsföringen av ”miljövänliga” produkter och tjänster börjar stramas upp, och det är viktigt att ha fog för de uttalanden som görs. Vi hjälper er med formuleringar och kontroll av data så att ni kan vara trygga i er miljökommunikation.

Kontakta oss för att få veta mer!

Miljöredovisning

LCAI miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig.

Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv!

Vilken är målgruppen?

Företag som önskar att skriftligen redovisa hur miljöarbetet fortskrider och kommunicera detta till intressenter. Enligt Årsredovisningslagen skall dessutom förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise sammanställer en miljöredovisning och kan även sköta distribution till berörda intressenter.

Miljöekonomisk analys

EgenkontrollAnvändning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv.

Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande: 

 • Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer.
 • Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar och miljön.

Vilken är målgruppen?

Företag som planerar för att genomföra investeringar såsom förbättringar eller inköp av produktionsutrustning, maskiner, fastigheter och företag.

Vad ingår i tjänsten?

 • Investeringsbedömning
  I samband med att företag t.ex. byter ut en gammal utrustning, gör en investering i ny utrustning för att möta ökade produktionsbehov eller byter firmabilar är det vikigt att genomföra en miljöekonomisk analys. I analysen studeras och bedöms olika alternativ med avseende på ekonomiska faktorer och miljöprestanda. Resultatet av analysen och vilket alternativ som rekommenderas ger beslutsunderlag till ledningen och förs in i företagets miljöprogram och ger underlag till beräkning av miljömål.
 • Environmental due diligence (EDD)
  Vid företagsförvärv blir det allt vanligare att inkludera miljörisker i ekonomiska bedömningar. Bakgrunden till detta är att ett uppköpt företag som haft eller har en betydande inverkan på miljön kan ha stora gömda miljökostnader i form av bristfällig hantering av farligt avfall, kemikalier, förorenade mark och vattenområde. Genom en välgenomförd miljöutredning och riskundersökning kan framtida kostnader kopplade till olika miljöproblem fastställas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med Er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar Era önskemål.

Miljöbedömning av byggmaterial

LCAAtt använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta.

Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande:

 • Säkerställer att byggnader produceras på ett miljöriktigt sätt .
 • Ökar kunskapen hos anställda om byggmaterialets miljöprestanda.
 • Skapar grunden för en effektiv hantering av byggavfall när byggnaden skall renoveras eller rivas.

Vilken är målgruppen?

Företag inom byggindustrin som önskar eller har krav på sig att genomföra miljöbedömning av byggmaterial.

Vad ingår i tjänsten?

Följande delar ingår i miljöbedömningen:

 • Framtagning av byggmaterial som skall bedömas.
 • Fastställande av bedömningskriterier.
 • Bedömning av byggmaterial och klassning.
 • Presentation av bedömning.

Vilken nivå passar er?

Omfattningen och vilka byggmaterial som skall miljöbedömas bestäms utifrån era behov.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har tillgång till omfattande databaser som gör att arbetet med att bedöma byggmaterial ut miljösynpunkt kan göras effektivt.

Livscykelanalys (LCA)

LCAFler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan produkternas miljöprestanda och deras miljökritiska delar identifieras.

Våra ledord för vad livscykelanalys ger er som kund är följande:

 • Ökar kunskapen om miljöprestandan på en produkt.
 • Ger nya infallsvinklar i produktutvecklingen kopplad till miljöaspekten.
 • Skapar grunden för nytt marknadsföringsunderlag.

Vilken är målgruppen?

Företag som vill ta ett helhetsgrepp på en produkts eller tjänsts miljöprestanda och kunna redovisa hela livscykelns miljöaspekter, men även för dem som vill ta fram EPD (certifierade miljövarudeklarationer) för sina produkter.

Vad ingår i tjänsten?

Livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg som utvärderar miljöpåverkan från en produkts eller tjänsts hela livscykel, från vagga till grav. LCA kan användas antingen för jämförelse mellan produkter och tjänster eller för att identifiera de mest miljöpåverkande delprocesserna i produkten eller tjänstens livscykel.

Följande moment ingår i en livscykelanalys:

 • Formulering av mål och omfattning, systemgränser och funktionell enhet
 • Framtagning av flödesschema
 • Inventering av data
 • Beräkning av miljöpåverkan
 • Karaktärisering / viktning
 • Dominansanalys / hot spot-analys
 • Presentation av resultat

En LCA ligger också till grunden för framtagandet av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vilken nivå passar er?

Detaljgraden i en LCA anpassas till syftet med analysen. För företag som vill ha en översiktlig bild av miljöpåverkan av en produkt eller tjänst kan en mindre LCA genomföras. Skall resultatet av analysen användas för att ta fram en EPD eller på annat sätt ge en komplett bild av hela livscykelns påverkan görs en mer omfattande LCA.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise har databaser och verktyg för att genomföra en livscykelanalys och sammanställa resultatet i en LCA-rapport. Vi planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt .

MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av den planerade verksamheten. En viktig del är också att formulera alternativ för genomförande av den planerade verksamheten, och värdera de olika alternativen utifrån dess inverkan på miljön.

Arbetet kan delas upp i följande punkter:

 • Kartläggning av syften, mål, problem och avgränsningar
 • Framtagning och redovisning av olika alternativ
 • Analys och värdering av de olika alternativen
 • Samråd med myndigheter och allmänhet
 • Redovisning av beslut och dess motiv
 • Förslag på uppföljning och åtgärder

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kan hjälpa er med alla faser i MKB-arbetet, från inledande kartläggning, kontakt med myndigheter, samrådsförfarande till färdigställande av dokumentation.

Transport av avfall och farligt gods

Farligt godsEtt flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten utförs.

Vi kan bland annat hjälpa er med följande delar:

 • Utredning av vilka krav som gäller för er verksamhet
 • Framtagning av ansökningshandlingar
 • Myndighetskontakt
 • Framtagning av nödvändiga rutiner som säkerställer att villkoren för tillstånden följs såsom t.ex. dokumentation av avfallsmängder, transportdokument m.m.

Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av.

LaglistaAlla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar.

Vi hjälper er att inventera den miljölagstiftning som berör ert företag utifrån den verksamhet som ni bedriver. Vi identifierar även arbetsmiljölagar och föreskrifter inom arbetsmiljön som er personal kan beröras av.  

Följande ingår i denna produkt:

 • Först genomförs ett platsbesök ute hos er där vi går igenom er verksamhet för att identifiera relevanta lagar som ni berörs av. 
 • Vi tolkar och bedömer vilka lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för er verksamhet. 
 • Vi tar fram en laglista över berörda krav och dokumenterar dessa. Är ni intresserade av en laglista som är lättadministrerad och där ni automatiskt får laguppdatering kan ni läsa mer under tjänsten Spineweb Lagbevakning.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna produkt.

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident.

I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter.

Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande:

 • Ger en helhetsbild över företagets risker.
 • Ökar kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.
 • Minskar den ekonomiska risken för oförutsägbara kostnader .

Vilken är målgruppen?

Alla företag har nytta av att identifiera och hantera risker i sin verksamhet, och enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Vad ingår i tjänsten?

Riskanalysen och det efterföljande arbetet kan utgöras av ett antal olika steg:

 • Identifiering av betydande risker
 • Bedömning av sannolikhet och inverkan
 • Förslag på förebyggande åtgärder och rutiner
 • Nödlägesberedskap
 • Larmlist

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig med alla delar av riskanalysen oavsett verksamhet. Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Egenkontroll och kontrollprogram

EgenkontrollFöretag som bedriver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig skall utföra egenkontroll och beskriva denna kontroll i ett kontrollprogram. Ett välutvecklat kontrollprogram beskriver och styr arbetet med att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olika verksamhetsaktiviteter som kan påverka miljö, människors hälsa kan motverkas och förebyggas. I kontrollprogrammet följs även villkor upp som erhållits i samband med ett tillståndsbeslut.

Våra ledord för ett fungerande kontrollprogram är följande:

 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättarbetat för den som utför egenkontrollen.
 • Skapar trygghet för ledningen genom att miljörisker hanteras.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap eller 11-14 kap Miljöbalken (1998:808).

Vad ingår i tjänsten?

Framtagning av rutiner och dokument som styr verksamhetens fortlöpande arbete som berör miljö, hälsa och säkerhet utifrån lag- och myndighetskrav. Rutinerna implementeras därefter hos berörd personal. Följande punkter ingår i egenkontrollen enligt Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901):

 • Fastställd organisation med ansvar
 • Kontrollistor för utrustning
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Förteckning över kemiska produkter
 • Larmlista

Egenkontrollen redovisas i ett kontrollprogram.

Hur kan vi hjälpa er?

Oavsett om ni har ett befintligt kontrollprogram och utför en egenframtagen egenkontroll eller om ni vill ta fram rutiner för egenkontroll och upprätta ett kontrollprogram står Ecowise till förfogande.

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål..

Anmälan och tillstånd enligt Miljöbalken

Anmälan och tillståndAtt bedriva verksamhet som klassas som miljöfarlig är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller för bland annat verksamhet inom infrastruktur, avfall, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trävaror med mera.

När företagets verksamheten växer kan omfattningen av en viss hantering leda till att man blir anmälningspliktig eller tillståndspliktig fastän att man inte tidigare har varit det. Det är företagets skyldighet att då anmäla sin verksamhet eller att ansöka om tillstånd.

Vi kan hjälpa er med all skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheter för att säkerställa effektiv hantering av ärendet.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap 6 § Miljöbalken (1998:808). I bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges en detaljerad förteckning över verksamheterna.

De företag som bedriver tillståndsmässig verksamhet skall årligen inkomma med miljörapport till tillsynsmyndigheten. Även andra företag som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet skall om så efterfrågas av tillsynsmyndighet inkomma med miljörapport.

Vad ingår i tjänsten?

Anmälan och tillstånd
Bakgrundsmaterial sammanställs och handlingar inför anmälan eller ansökan om tillstånd tas fram. När det gäller tillståndspliktiga verksamheter fodras en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Miljörapport
I miljörapporten tas de villkor upp som ligger till grund för ett tillstånd. De åtgärder som angivits för villkoren i tillståndet följs upp och resultat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Miljöplan och kvalitetsplan

KM-planMiljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras.

Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er att få nöjdare kunder och nyttjare.

En fungerande miljö- och kvalitetsplan bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig struktur och innehåll skapar en lättbegriplig plan.
 • Fokusering på de moment och delar där eventuella avvikelser kan uppkomma.
 • Planering av det dagliga arbetet som ger trygghet för entreprenör och anställda.

Vilken är målgruppen?

Aktörer såsom fastighetsägare, beställare, totalentreprenörer, underentreprenörer och upphandlare som arbetar inom byggindustrin. Inom andra branscher används miljö- och kvalitetsplaner i mindre omfattning.

Vad ingår i tjänsten?

En miljö- och kvalitetsplan är det dokument som styr aspekter som berör krav kring miljö och kvalitet i ett byggprojekt. Nedan anges några huvudpunkter som bör ingå.

 • Projektbeskrivning
 • Organisation
 • Dokumenthantering
 • Projektmål
 • Projektstyrning
 • Avvikelsehantering
 • Hantering av miljökrav
 • Materialförteckning

Vilken nivå passar er?

Miljö- och kvalitetskraven inom byggbranschen ökar ständigt. Både i samband med att nya fastigheter byggs men även i samband att äldre fastigheter renoveras behövs kvalitetskrav likväl som miljökrav. Lägsta nivån i en miljö- och kvalitetsplan bör grunda sig på lagkrav, men vill man arbeta mer aktivt med dessa frågor bör även delar såsom miljöbedömningar av byggmaterial inkluderas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise hjälper fastighetsägare och beställare med att både ta fram mer generella miljö- och kvalitetsplaner för hur miljö och kvalitetsfrågor skall hanteras i olika byggprojekt, men även mer specifika miljö- och kvalitetsplaner för enskilda byggobjekt där det finns specifika krav. Ecowise hjälper även t.ex. byggentreprenörer som är totalentreprenörer med att ta fram miljö- och kvalitetsplaner i samband med om-, till-, och nybyggnationer av olika fastigheter.Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Startpaket Miljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets miljöfrågor. 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget dessutom av ett antal miljölagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka miljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med miljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund för att börja kommunicera ert miljöarbete och i förlängningen kunna bli certifierade enligt ISO 14001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Miljöarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
 • Ökar kunskapen om företagets miljöfrågor.
 • Skapar grunden för det fortsatta miljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet kan startpaketet ge er grunden för företagets miljöarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Miljöutredning: Identifiering av företagets betydande miljöaspekter.
 • Miljöpolicy: Formulering av miljöpolicy med relevant information.
 • Lagregister: Inventering av vilka miljölagar som berör företaget.
 • Kemikalieregister: Inventering av kemikalier som företaget använder.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur avfallshantering, kemikalier, inköp, nödlägesberedskap, ansvarsfördelning, energianvändning m.m. hanteras och utförs.
 • Grundläggande miljöutbildning: Ger anställda en inblick i dagens miljöproblematik.
 • Klimatkompensering: Beräkning och kompensering av miljöpåverkan från tjänster och produkter.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras.

Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

Våra ledord för ett fungerande integrerat ledningssystem är följande:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt förbättringsarbete inom flera områden. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan integrerade ledningssystem byggas upp och anpassas till ert företag.

Vad ingår i tjänsten?

Ett integrerat ledningssystem kan bestå av olika förbättringsområden. Nedan beskrivs kortfattat olika förbättringsområde som kan utgöra stommen i ett ledningssystem:

 • Kvalitetsledning (ISO 9001): Styrning av företagets processer från kundförfrågan till leverad produkt eller tjänst.
 • Miljöledning (ISO 14001): Löpande arbete med företagets betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner samt miljörutiner.
 • Energiledning (SS-EN 16001): Kartläggning av företagets energianvändning, framtagning av mål och handlingsplaner samt energirutiner.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3): Idenfiering av brandrisker med tillhörande förebyggande åtgärder, användning och kontroll av brandskyddsutrustning, fastställande av ansvar och utbildningsbehov.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1/OHSAS 18001): Riskinventering och riskanalys av verksamhets olika delar och arbetsmoment. Därefter framtagning av dokument och rutiner kopplade till identifierade risker.

Vilken nivå passar er?

Ett intregrerat ledningssystem som följer olika standarder, förordningar och föreskrifter kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat. Vi hjälper er att identifiera vilken nivå som passar er!

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Miljöledningssystem ISO 14001

MiljöledningssystemMiljöledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett miljöledningssystem leder därmed till att interna och externa krav från myndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande miljöarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan miljöanpassas. Miljöledningssystemet ger er förutsättningar för att skapa en tydlig miljöprofilering av er verksamhet, era tjänster och era produkter.

Ett fungerande miljöledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Lägre miljöpåverkan och minskade kostnader genom ständig förbättring.
 • Trygghet för ledningen  och de anställda i att veta att miljöaspekter styrs och miljölagstiftningen uppfylls.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att tidigt identifiera eventuella miljörisker.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 14001:2004 användas.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem kan delas upp i sju steg:

 1. Genomföra en miljöutredning för verksamheten
 2. Upprätta en miljöpolicy
 3. Upprätta miljömål och miljöprogram
 4. Upprätta verksamhetsrutiner
 5. Införa och driva miljöledningssystemet
 6. Följa upp och kontrollera miljöledningssystemet
 7. Åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet

I miljöutredningen kartläggs verksamheten och dess miljöpåverkan, och de viktigaste miljöaspekterna identifieras.

Miljöpolicyn är ett verktyg och huvuddokument som styr ledningens miljöambitioner och därigenom vägleder företaget i hur verksamhetens miljöfrågor skall hanteras. Policyn är ett viktigt kommunikationsmedel både internt och externt, för att synliggöra vilket miljöansvar företaget tar gentemot anställda, leverantörer och kunder.

Miljömål och miljöprogram upprättas utifrån miljöutredningen där de betydande miljöaspekter för verksamheten har fastställs. Miljöprogrammet styr hur verksamheten skall arbeta med att minska sin miljöpåverkan som kan härledas från de betydande miljöaspekterna.

Verksamhetsrutiner identifieras och kompletteras för att säkerställa en mer miljöriktig verksamhetsstyrning.

Vid införande och drift av miljöledningssystemet säkerställs det att företaget lever upp till uppsatta rutiner och mål. För att uppnå detta tydliggörs ansvarsfördelning, personalen utbildas och miljöarbetet kommuniceras internt och externt.

Miljöledningssystemet följs upp och kontrolleras kontinuerligt genom interna och externa revisioner. Lagändringar beaktas liksom uppföljning av övervakningen och de mätetal som fastställts för de betydande miljöaspekterna. Avvikelsehantering är även en viktig del i detta steget.

Arbetet med att åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet har sin utgångspunkt i ledningens genomgång där det synliggörs om verksamhetens ledningssystem är effektivt.

Vilken nivå passar er?

Ett miljöledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så väljer ni att certifiera ledningssystemet omgående efter det att systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål. I det fall ni önskar att bli certifierade tar vi kontakt med certifieringsorgan och stödjer och leder er i den processen.

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar!

Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem:

 • Automatisk versionshantering/versionshistorik
 • Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman
 • Smidigt godkännandeförfarande
 • Flexibla behörighetsnivåer uppdelat i användargrupper och enskilda behörigheter
 • Läskvittofunktionalitet
 • Inställningsbara epost-påminnelser för de flesta händelser i systemet
 • Definiering och utdelning av ägare och eventuella delägare till varje dokument
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Dessutom innehåller Spineweb Dokumenthantering ett antal smarta funktioner som gör att arbetet med implementering, drift och administration av ledningssystem blir enklare än någonsin:

 • Automatisk länkning mellan dokument
 • Automatisk korsreferenslista till ISO-standarderna – säkerställ att samtliga ISO-krav hanteras av ert ledningssystem.
 • Kalender med visning av händelser och återkommande uppgifter i ledningssystemet, med epost-påminnelser. Händelser anges i de olika statusarna: Obokad, Bokade & Klara – nu behöver ni aldrig mer missa när det är dags för att genomföra kundundersökningen eller vara ute i sista stund inför de interna revisionerna!
 • Kopplingar mellan dokument kan göras för att förtydliga att de berör varandra och underlätta navigeringen för användare. T.ex. kan rutinen för Kundundersökning kopplas med Mål & mätetalet Kundnöjdhet. På så vis kan en användare som läser rutinen direkt få information om det uppsatta målet och dess nuvärde och målvärde.
 • Styrning av utskrivna dokument med hjälp av QR-koder – scanna koden i ett utskivet dokument med din smartphone och få besked direkt om dokumentet är giltigt eller ej.
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan