Anmälan och tillstånd enligt Miljöbalken

Anmälan och tillståndAtt bedriva verksamhet som klassas som miljöfarlig är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller för bland annat verksamhet inom infrastruktur, avfall, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trävaror med mera.

När företagets verksamheten växer kan omfattningen av en viss hantering leda till att man blir anmälningspliktig eller tillståndspliktig fastän att man inte tidigare har varit det. Det är företagets skyldighet att då anmäla sin verksamhet eller att ansöka om tillstånd.

Vi kan hjälpa er med all skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheter för att säkerställa effektiv hantering av ärendet.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap 6 § Miljöbalken (1998:808). I bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges en detaljerad förteckning över verksamheterna.

De företag som bedriver tillståndsmässig verksamhet skall årligen inkomma med miljörapport till tillsynsmyndigheten. Även andra företag som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet skall om så efterfrågas av tillsynsmyndighet inkomma med miljörapport.

Vad ingår i tjänsten?

Anmälan och tillstånd
Bakgrundsmaterial sammanställs och handlingar inför anmälan eller ansökan om tillstånd tas fram. När det gäller tillståndspliktiga verksamheter fodras en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Miljörapport
I miljörapporten tas de villkor upp som ligger till grund för ett tillstånd. De åtgärder som angivits för villkoren i tillståndet följs upp och resultat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.