Egenkontroll och kontrollprogram

EgenkontrollFöretag som bedriver en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller tillståndspliktig skall utföra egenkontroll och beskriva denna kontroll i ett kontrollprogram. Ett välutvecklat kontrollprogram beskriver och styr arbetet med att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten så att olika verksamhetsaktiviteter som kan påverka miljö, människors hälsa kan motverkas och förebyggas. I kontrollprogrammet följs även villkor upp som erhållits i samband med ett tillståndsbeslut.

Våra ledord för ett fungerande kontrollprogram är följande:

  • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
  • Lättarbetat för den som utför egenkontrollen.
  • Skapar trygghet för ledningen genom att miljörisker hanteras.

Vilken är målgruppen?

Företag som bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap eller 11-14 kap Miljöbalken (1998:808).

Vad ingår i tjänsten?

Framtagning av rutiner och dokument som styr verksamhetens fortlöpande arbete som berör miljö, hälsa och säkerhet utifrån lag- och myndighetskrav. Rutinerna implementeras därefter hos berörd personal. Följande punkter ingår i egenkontrollen enligt Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901):

  • Fastställd organisation med ansvar
  • Kontrollistor för utrustning
  • Riskanalys och riskbedömning
  • Förteckning över kemiska produkter
  • Larmlista

Egenkontrollen redovisas i ett kontrollprogram.

Hur kan vi hjälpa er?

Oavsett om ni har ett befintligt kontrollprogram och utför en egenframtagen egenkontroll eller om ni vill ta fram rutiner för egenkontroll och upprätta ett kontrollprogram står Ecowise till förfogande.

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål..