Livscykelanalys (LCA)

LCAFler och fler inköpare väger in produkternas miljöprestanda som en del av beslutsunderlaget innan inköp genomförs. Att företag har miljöanpassade produkter i sitt sortiment som de kan profilera som ”gröna produkter” till sina kunder har blivit ett måste för att företaget skall uppfattas som ett seriöst företag som tar miljöfrågorna på allvar. Genom att använda genomföra en livscykelanalys (LCA) kan produkternas miljöprestanda och deras miljökritiska delar identifieras.

Våra ledord för vad livscykelanalys ger er som kund är följande:

  • Ökar kunskapen om miljöprestandan på en produkt.
  • Ger nya infallsvinklar i produktutvecklingen kopplad till miljöaspekten.
  • Skapar grunden för nytt marknadsföringsunderlag.

Vilken är målgruppen?

Företag som vill ta ett helhetsgrepp på en produkts eller tjänsts miljöprestanda och kunna redovisa hela livscykelns miljöaspekter, men även för dem som vill ta fram EPD (certifierade miljövarudeklarationer) för sina produkter.

Vad ingår i tjänsten?

Livscykelanalys (LCA) är ett kraftfullt verktyg som utvärderar miljöpåverkan från en produkts eller tjänsts hela livscykel, från vagga till grav. LCA kan användas antingen för jämförelse mellan produkter och tjänster eller för att identifiera de mest miljöpåverkande delprocesserna i produkten eller tjänstens livscykel.

Följande moment ingår i en livscykelanalys:

  • Formulering av mål och omfattning, systemgränser och funktionell enhet
  • Framtagning av flödesschema
  • Inventering av data
  • Beräkning av miljöpåverkan
  • Karaktärisering / viktning
  • Dominansanalys / hot spot-analys
  • Presentation av resultat

En LCA ligger också till grunden för framtagandet av en certifierad miljövarudeklaration (EPD).

Vilken nivå passar er?

Detaljgraden i en LCA anpassas till syftet med analysen. För företag som vill ha en översiktlig bild av miljöpåverkan av en produkt eller tjänst kan en mindre LCA genomföras. Skall resultatet av analysen användas för att ta fram en EPD eller på annat sätt ge en komplett bild av hela livscykelns påverkan görs en mer omfattande LCA.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise har databaser och verktyg för att genomföra en livscykelanalys och sammanställa resultatet i en LCA-rapport. Vi planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.