Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs i flera fall när företag som bedriver miljöfarlig verksamhet växer eller på annat sätt utökar sin verksamhet, samt till exempel  i samband med många kommunala planer och projekt .

MKB:n tas fram i samråd med berörda myndigheter och intressenter, och syftar till att identifiera direkta och indirekta effekter på miljön av den planerade verksamheten. En viktig del är också att formulera alternativ för genomförande av den planerade verksamheten, och värdera de olika alternativen utifrån dess inverkan på miljön.

Arbetet kan delas upp i följande punkter:

  • Kartläggning av syften, mål, problem och avgränsningar
  • Framtagning och redovisning av olika alternativ
  • Analys och värdering av de olika alternativen
  • Samråd med myndigheter och allmänhet
  • Redovisning av beslut och dess motiv
  • Förslag på uppföljning och åtgärder

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kan hjälpa er med alla faser i MKB-arbetet, från inledande kartläggning, kontakt med myndigheter, samrådsförfarande till färdigställande av dokumentation.