Miljöplan och kvalitetsplan

KM-planMiljö- och kvalitetsplaner lägger grunden för hur miljö- och kvalitetsarbetet vid ett byggobjekt kommer att utföras.

Genom att identifiera miljöaspekter och dess förväntande påverkan i bygg- och driftsskede skapas goda förutsättningar för att arbeta förebyggande och undvika miljörisker som kan leda till dyra saneringskostnader. I kvalitetsplanen definieras även beställarens krav kopplat till entreprenaden vilket gör det enklare för er att få nöjdare kunder och nyttjare.

En fungerande miljö- och kvalitetsplan bygger enligt oss på följande ledord:

 • Tydlig struktur och innehåll skapar en lättbegriplig plan.
 • Fokusering på de moment och delar där eventuella avvikelser kan uppkomma.
 • Planering av det dagliga arbetet som ger trygghet för entreprenör och anställda.

Vilken är målgruppen?

Aktörer såsom fastighetsägare, beställare, totalentreprenörer, underentreprenörer och upphandlare som arbetar inom byggindustrin. Inom andra branscher används miljö- och kvalitetsplaner i mindre omfattning.

Vad ingår i tjänsten?

En miljö- och kvalitetsplan är det dokument som styr aspekter som berör krav kring miljö och kvalitet i ett byggprojekt. Nedan anges några huvudpunkter som bör ingå.

 • Projektbeskrivning
 • Organisation
 • Dokumenthantering
 • Projektmål
 • Projektstyrning
 • Avvikelsehantering
 • Hantering av miljökrav
 • Materialförteckning

Vilken nivå passar er?

Miljö- och kvalitetskraven inom byggbranschen ökar ständigt. Både i samband med att nya fastigheter byggs men även i samband att äldre fastigheter renoveras behövs kvalitetskrav likväl som miljökrav. Lägsta nivån i en miljö- och kvalitetsplan bör grunda sig på lagkrav, men vill man arbeta mer aktivt med dessa frågor bör även delar såsom miljöbedömningar av byggmaterial inkluderas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise hjälper fastighetsägare och beställare med att både ta fram mer generella miljö- och kvalitetsplaner för hur miljö och kvalitetsfrågor skall hanteras i olika byggprojekt, men även mer specifika miljö- och kvalitetsplaner för enskilda byggobjekt där det finns specifika krav. Ecowise hjälper även t.ex. byggentreprenörer som är totalentreprenörer med att ta fram miljö- och kvalitetsplaner i samband med om-, till-, och nybyggnationer av olika fastigheter.Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.