Startpaket Arbetsmiljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets arbetsmiljöfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, berörs företaget dessutom av ett antal arbetsmiljöföreskrifter och lagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka arbetsmiljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med arbetsmiljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund att bygga på och vill ni i förlängningen bli certifierade enligt  Arbetsmiljö AFS / OHSAS 18001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Arbetsmiljöarbete är följande:

  • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
  • Ökar kunskapen om företagets arbetsmiljörisker.
  • Skapar grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Alla företag som har anställda och som vill bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. För de företag som är fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) är detta ett obligatoriskt lagkrav.

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

  • Riskinventering: Identifiering av företagets risker genom enkäter och skyddsronder.
  • Riskbedömning: Viktar företagets risker se Riskanalys och bedömning.
  • Arbetsmiljöpolicy: Formulering av arbetsmiljöpolicy med relevant information.
  • Lagregister: Inventering av vilka arbetsmiljölagar och föreskrifter som berör företaget.
  • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att arbetsmiljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

  • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur skyddsronder, incidenter, riskbedömning, ansvarsfördelning, m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.