Startpaket Miljöarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets miljöfrågor. 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget dessutom av ett antal miljölagar, som ni är skyldiga att känna till och följa. Utifrån de resurser ni kan avsätta, vilka miljöfrågor som är prioriterade och vilken lagstiftning ni berörs av hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med miljöfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er. Därmed får ni en god grund för att börja kommunicera ert miljöarbete och i förlängningen kunna bli certifierade enligt ISO 14001 om så önskas.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Miljöarbete är följande:

 • Säkerställer att företaget följer gällande lagstifitning.
 • Ökar kunskapen om företagets miljöfrågor.
 • Skapar grunden för det fortsatta miljöarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet kan startpaketet ge er grunden för företagets miljöarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

 • Miljöutredning: Identifiering av företagets betydande miljöaspekter.
 • Miljöpolicy: Formulering av miljöpolicy med relevant information.
 • Lagregister: Inventering av vilka miljölagar som berör företaget.
 • Kemikalieregister: Inventering av kemikalier som företaget använder.
 • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

 • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur avfallshantering, kemikalier, inköp, nödlägesberedskap, ansvarsfördelning, energianvändning m.m. hanteras och utförs.
 • Grundläggande miljöutbildning: Ger anställda en inblick i dagens miljöproblematik.
 • Klimatkompensering: Beräkning och kompensering av miljöpåverkan från tjänster och produkter.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.