Att skapa en positiv psykosocial arbetsmiljö – Nycklar till framgång

En av de mest avgörande faktorerna för ett framgångsrikt företag är att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig motiverade. En viktig del av detta är att prioritera den psykosociala arbetsmiljön, som handlar om de relationer och den atmosfär som råder på arbetsplatsen. Genom att aktivt arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön kan företag inte bara öka medarbetarnas välbefinnande utan också förbättra produktiviteten och minska personalomsättningen. Nedan följer några nycklar till hur företag kan uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.

Kommunikation och öppenhet

En grundläggande del av en positiv psykosocial arbetsmiljö är öppen och transparent kommunikation. Det är viktigt att skapa en kultur där medarbetare känner sig fria att uttrycka sina åsikter och idéer utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta kan uppnås genom regelbundna möten där medarbetare uppmuntras att dela sina tankar och bekymmer, samt genom att ledningen aktivt lyssnar och agerar på feedback.

Tydliga förväntningar och mål

Att ha tydliga förväntningar och mål är avgörande för att skapa en känsla av syfte och riktning på arbetsplatsen. Genom att kommunicera klart och tydligt vilka mål som ska uppnås och vilka förväntningar som ställs på varje medarbetare kan företag skapa en atmosfär av tillit och ansvarstagande. Det är också viktigt att ge regelbunden återkoppling för att hjälpa medarbetare att förstå hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mål.

Balans mellan arbete och liv

Att främja en sund balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att upprätthålla medarbetarnas välbefinnande och förhindra utbrändhet. Företag kan stödja detta genom att erbjuda flexibla arbetstider, möjligheter till distansarbete och möjligheter till föräldraledighet och semester. Det är också viktigt att uppmuntra medarbetare att ta regelbundna pauser och semester för att återhämta sig och ladda om batterierna.

Utbildning och utveckling

Att investera i medarbetarnas utbildning och utveckling är inte bara bra för företagets framgång utan också för medarbetarnas välbefinnande. Genom att erbjuda möjligheter till fortbildning och karriärutveckling visar företag att de värdesätter och investerar i sina medarbetare, vilket kan öka motivationen och engagemanget på arbetsplatsen.

Hantering av konflikter och stress

Konflikter och stress är en naturlig del av arbetslivet, men det är viktigt att hantera dem på ett konstruktivt sätt för att undvika att de eskalerar och påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. Företag kan erbjuda stöd och resurser för att hjälpa medarbetare att hantera stress och konflikter, såsom tillgång till mentorskap, coachning eller konflikthanteringskurser.

Att skapa en positiv psykosocial arbetsmiljö är en kontinuerlig process som kräver engagemang och insatser från både ledningen och medarbetarna. Genom att prioritera kommunikation, tydlighet, balans mellan arbete och liv, utbildning och utveckling samt hantering av konflikter och stress kan företag bygga en arbetsplats där medarbetare trivs, växer och bidrar till företagets framgång.

Fler resurser:

Ledningens engagemang – en förutsättning för en lyckad implementering av ISO 14001

Att ledningen i ett företag visar engagemang för miljöfrågor är viktigt av flera anledningar:

 1. Ledarskapets inflytande: Ledningens engagemang för miljöfrågor sänder en stark signal till resten av organisationen om vikten av att prioritera miljöhänsyn i företagets verksamhet. När ledningen visar sitt engagemang blir det lättare för andra att följa efter och engagera sig i miljöfrågor.
 2. Strategisk inriktning: Genom att visa engagemang för miljöfrågor visar ledningen att hållbarhet är en integrerad del av företagets strategi och affärsplan. Detta kan leda till att företaget tar långsiktiga beslut som gynnar både miljön och företagets långsiktiga lönsamhet.
 3. Ökad medvetenhet och ansvarstagande: När ledningen visar engagemang för miljöfrågor ökar medvetenheten och ansvarstagandet inom hela organisationen. Anställda blir mer benägna att ta hänsyn till miljöaspekter i sitt dagliga arbete och att följa företagets miljöpolicy och -procedurer.
 4. Kund- och intressentförväntningar: Många kunder och intressenter förväntar sig att företag tar sitt ansvar för miljön på allvar. Genom att visa engagemang för miljöfrågor enligt ISO 14001 kan företaget uppfylla dessa förväntningar och bygga förtroende och lojalitet bland sina kunder och intressenter.
 5. Riskhantering och efterlevnad: Genom att implementera ISO 14001 och visa ledningens engagemang för miljöfrågor kan företaget effektivt hantera miljörisker och uppfylla lagliga krav och andra förpliktelser relaterade till miljöfrågor.

Ledningen kan visa sitt engagemang för hållbarhet och miljö på flera sätt:

 1. Tydliga mål och strategier: Ledningen kan sätta tydliga mål för hållbarhetsinitiativ och utveckla en strategi för att uppnå dem. Detta visar att hållbarhetsfrågor är en prioriterad del av företagets övergripande affärsplan.
 2. Integrera hållbarhet i affärsbeslut: Genom att inkludera hållbarhetsaspekter i alla affärsbeslut visar ledningen att de tar dessa frågor på allvar och att de är en integrerad del av företagets verksamhet.
 3. Kommunikation och transparens: Ledningen kan kommunicera öppet och regelbundet om företagets framsteg, utmaningar och framtidiga planer när det gäller hållbarhetsinitiativ. Detta kan inkludera att rapportera om miljöprestanda, utsläpp, energiförbrukning och andra relevanta mätvärden.
 4. Innovation och forskning: Genom att investera i forskning och utveckling av miljövänliga teknologier och processer visar ledningen sitt engagemang för att hitta innovativa lösningar på hållbarhetsutmaningar.
 5. Stödja och utbilda personalen: Ledningen kan erbjuda utbildning och stöd till personalen för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor och främja beteendeförändringar som stödjer företagets hållbarhetsmål.
 6. Samarbete och partnerskap: Genom att samarbeta med andra företag, organisationer och intressenter inom hållbarhetsområdet kan ledningen visa sitt engagemang för att arbeta tillsammans för att adressera gemensamma utmaningar.

Genom att vidta åtgärder inom dessa områden kan ledningen tydligt visa sitt engagemang för hållbarhet och miljö, vilket i sin tur kan bidra till att stärka företagets rykte, attraktionskraft och långsiktiga framgång.

Interna revisioner – Nyckeln till ledningssystemets framgång

Internrevisioner spelar en avgörande roll inom ramen för kvalitets- och miljöledningssystem enligt t.ex. ISO 9001, ISO 14001 ocxh ISO 45001. Revisionerna är ett verktyg för att säkerställa att organisationer uppfyller kraven i dessa standarder och kontinuerligt förbättrar sin verksamhet.

Varför är interna revisioner viktiga?

Internrevisioner är en metod för självgranskning där organisationen utvärderar sitt kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa dess effektivitet och överensstämmelse med ISO-standardernas krav. Här är några skäl till varför interna revisioner är avgörande:

 1. Förbättring: Genom att identifiera brister och möjligheter till förbättring kan interna revisioner hjälpa organisationer att ständigt utveckla och förbättra sina processer.
 2. Överensstämmelse: Revisioner hjälper till att säkerställa att organisationen följer kraven i ISO-standarderna samt de interna policyerna och rutinerna.
 3. Riskhantering: Genom att utvärdera och identifiera risker kan interna revisioner bidra till att minska potentiella negativa konsekvenser för organisationen.
 4. Ledningens engagemang: Revisioner ger en möjlighet för ledningen att visa sitt engagemang för kvalitet och miljö genom att stödja och delta i granskningsprocessen.

Processen för interna revisioner

Att genomföra effektiva interna revisioner kräver en strukturerad och systematisk process. Här är de grundläggande stegen för att genomföra interna revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001:

 1. Planering: Definiera omfattningen för revisionen, utse revisorer och fastställ en tidslinje för genomförandet.
 2. Genomförande: Utför revisionen enligt den plan som fastställts. Detta inkluderar att samla in och granska relevanta dokument, genomföra intervjuer och utföra inspektioner.
 3. Utvärdering: Utvärdera resultaten av revisionen för att identifiera eventuella avvikelser från standardkraven eller interna förfaranden.
 4. Rapportering: Sammanställ resultaten av revisionen i en rapport som tydligt beskriver eventuella brister och ger rekommendationer för förbättring.
 5. Uppföljning: Följ upp på de åtgärder som föreslås i revisionsrapporten för att säkerställa att problemen åtgärdas och att förbättringar genomförs.

Bästa praxis för interna revisioner

För att maximera effektiviteten och värdet av interna revisioner finns det några bästa praxis att överväga:

 • Kompetens: Säkerställ att revisorerna har lämplig kompetens och utbildning för att utföra revisionerna korrekt.
 • Objektivitet: Se till att revisionerna utförs objektivt och oberoende för att undvika intressekonflikter.
 • Kontinuitet: Planera revisioner regelbundet enligt en fastställd tidtabell för att säkerställa kontinuitet och kontinuerlig förbättring.
 • Dokumentation: Dokumentera alla steg i revisionsprocessen noggrant för att säkerställa spårbarhet och transparens.

Sammanfattningsvis

Internrevisioner är en central del av ett effektivt ledningssystem. Genom att systematiskt granska och utvärdera organisationens processer kan internrevisioner bidra till att säkerställa överensstämmelse, förbättring och långsiktig framgång. Genom att följa bästa praxis och genomföra interna revisioner regelbundet kan organisationer säkerställa att deras kvalitets- och miljöledningssystem fortsätter att leverera mervärde och bidra till deras övergripande affärsframgång.

Introduktion till ISO 9001:2015 – vad innebär det att vara kvalitetscertifierad?

ISO 9001:2015 är en internationell standard som fastställer kraven för ett effektivt kvalitetsledningssystem. Den syftar till att hjälpa organisationer att uppfylla kundernas krav och förbättra sin egen effektivitet. Genom att följa denna standard kan organisationer öka sin konkurrenskraft och uppnå långsiktig framgång.

Att vara certifierad enligt ISO 9001:2015 innebär att ett oberoende organ (ett så kallat ackrediterat revisionsbolag) har granskat och avgjort att ni som organisation uppfyller kraven i standarden. Kraven rör följande områden:

 • Kundfokus: Organisationen måste förstå och uppfylla kundernas behov och förväntningar. Det innebär att identifiera kraven, kommunicera med kunderna och säkerställa att deras feedback tas på allvar.
 • Ledarskap: Ledningen måste ge tydligt ledarskap och etablera en företagskultur som främjar kvalitet och kontinuerlig förbättring. Detta innebär att fastställa policyer, mål och ansvarsområden.
 • Personalens engagemang: Alla medarbetare måste vara engagerade i att uppnå organisationens kvalitetsmål. Det kräver lämplig utbildning, motivation och delaktighet från alla nivåer.
 • Processinriktat förhållningssätt: Organisationen måste förstå och hantera sina processer som en sammanhängande helhet för att uppnå önskat resultat effektivt. Detta inkluderar att identifiera och hantera processer samt att ständigt övervaka och förbättra dem.
 • Ständig förbättring: Kontinuerlig förbättring är avgörande för framgång. Organisationen måste sträva efter att göra små förbättringar överallt och genomföra systematiska åtgärder för att förbättra prestanda över tiden.
 • Bevisbaserad beslutsfattande: Beslut måste fattas på grundval av analys och utvärdering av tillgänglig information och data. Detta innebär att samla in och analysera relevanta data för att stödja beslutsfattandet.
 • Relationer till intressenter: Organisationen måste identifiera och förstå sina intressenters behov och förväntningar samt hantera och balansera deras krav för att uppnå ömsesidigt fördelaktiga relationer.

Genom att analysera vad de konkreta kraven inom de olika områdena ovan innebär för er organisation och ta fram ett enkelt och välanpassat arbetssätt utifrån detta blir det enkelt att visa att ni uppfyller kraven. Här kan vi på Ecowise  hjälpa till både som konsulter och med vårt verktyg Spineweb.

Normalt sett innebär ledningssystemet det inga större förändringar av ert nuvarande arbetssätt, annat än att viktiga arbetsmoment dokumenteras samt att ett antal årliga aktiviteter genomförs (t.ex. interna revisioner, ledningens genomgång, leverantörsbedömningar och kundundersökningar).

Processen att bli certifierad brukar normalt ta 4 – 12 månader.