Interna revisioner – Nyckeln till ledningssystemets framgång

Internrevisioner spelar en avgörande roll inom ramen för kvalitets- och miljöledningssystem enligt t.ex. ISO 9001, ISO 14001 ocxh ISO 45001. Revisionerna är ett verktyg för att säkerställa att organisationer uppfyller kraven i dessa standarder och kontinuerligt förbättrar sin verksamhet.

Varför är interna revisioner viktiga?

Internrevisioner är en metod för självgranskning där organisationen utvärderar sitt kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa dess effektivitet och överensstämmelse med ISO-standardernas krav. Här är några skäl till varför interna revisioner är avgörande:

 1. Förbättring: Genom att identifiera brister och möjligheter till förbättring kan interna revisioner hjälpa organisationer att ständigt utveckla och förbättra sina processer.
 2. Överensstämmelse: Revisioner hjälper till att säkerställa att organisationen följer kraven i ISO-standarderna samt de interna policyerna och rutinerna.
 3. Riskhantering: Genom att utvärdera och identifiera risker kan interna revisioner bidra till att minska potentiella negativa konsekvenser för organisationen.
 4. Ledningens engagemang: Revisioner ger en möjlighet för ledningen att visa sitt engagemang för kvalitet och miljö genom att stödja och delta i granskningsprocessen.

Processen för interna revisioner

Att genomföra effektiva interna revisioner kräver en strukturerad och systematisk process. Här är de grundläggande stegen för att genomföra interna revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001:

 1. Planering: Definiera omfattningen för revisionen, utse revisorer och fastställ en tidslinje för genomförandet.
 2. Genomförande: Utför revisionen enligt den plan som fastställts. Detta inkluderar att samla in och granska relevanta dokument, genomföra intervjuer och utföra inspektioner.
 3. Utvärdering: Utvärdera resultaten av revisionen för att identifiera eventuella avvikelser från standardkraven eller interna förfaranden.
 4. Rapportering: Sammanställ resultaten av revisionen i en rapport som tydligt beskriver eventuella brister och ger rekommendationer för förbättring.
 5. Uppföljning: Följ upp på de åtgärder som föreslås i revisionsrapporten för att säkerställa att problemen åtgärdas och att förbättringar genomförs.

Bästa praxis för interna revisioner

För att maximera effektiviteten och värdet av interna revisioner finns det några bästa praxis att överväga:

 • Kompetens: Säkerställ att revisorerna har lämplig kompetens och utbildning för att utföra revisionerna korrekt.
 • Objektivitet: Se till att revisionerna utförs objektivt och oberoende för att undvika intressekonflikter.
 • Kontinuitet: Planera revisioner regelbundet enligt en fastställd tidtabell för att säkerställa kontinuitet och kontinuerlig förbättring.
 • Dokumentation: Dokumentera alla steg i revisionsprocessen noggrant för att säkerställa spårbarhet och transparens.

Sammanfattningsvis

Internrevisioner är en central del av ett effektivt ledningssystem. Genom att systematiskt granska och utvärdera organisationens processer kan internrevisioner bidra till att säkerställa överensstämmelse, förbättring och långsiktig framgång. Genom att följa bästa praxis och genomföra interna revisioner regelbundet kan organisationer säkerställa att deras kvalitets- och miljöledningssystem fortsätter att leverera mervärde och bidra till deras övergripande affärsframgång.