Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller både för användning av vår hemsida ecowise.se samt vår webbtjänst Spineweb.

Ecowise Consulting i Sverige AB med organisationsnummer 556765-6987 (nedan kallat ”Ecowise” eller ”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder våra webbplatser (ecowise.se samt spineweb.se) och de tjänster/appar som tillhandahålls via dessa webbplatser, som administreras av Ecowise (”Tjänsten”). Ecowise är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Ecowise sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Ecowise samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:

 • Epost-adress
 • IP-adress
 • Geografisk information

och andra uppgifter som du eventuellt själv valfritt lämnar inom ramen för Tjänsten, till exempel Namn, Befattning, Födelsedag och Telefonnummer.

Ecowise behöver ovanstående uppgifter för att kunna leverera Tjänsten. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt
 • Teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion
 • Geografisk information

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla Tjänsten och administrera vårt avtal med det företag du företräder, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto;
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten;
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten;
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms);
 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Ecowises eller andras rättigheter;
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för behandlingen

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig
Ecowise behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med det företag du företräder.

Nödvändig behandling för ändamål som rör Ecowises eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)
I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Ecowises eller tredje parts berättigade intressen, kan Ecowise behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Ecowises kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Ecowise produkter och tjänster. Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra.

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan.

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke
Ecowise kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig.

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Ecowise kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till tredje man
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Ecowise kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Ecowise kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Ecowises räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Ecowises leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Ecowise samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Ecowise väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Ecowise i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter 
Ecowise värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Ecowise har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader från det att du upphörde vara kund hos Ecowise. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Ecowise via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Ecowise behandlar personuppgifter om dig. Om Ecowise behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Ecowise rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Ecowises administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Ecowise, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Ecowise ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Ecowise ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning 
Du har i vissa fall rätt att begära att Ecowise begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Ecowise får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Ecowise inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Ecowises behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Ecowises eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar 
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Ecowise får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Ecowise inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Ecowise får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Ecowise inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål.

Rätt till dataportabilitet 
Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Ecowise samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Ecowise till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen 
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”).

Cookies

Cookies (eller ”kakor”) är små textfiler som lagras i din dators eller mobila enhets (t.ex. smartphone eller läsplatta) minne när du besöker Ecowises webbplatser. Denna lagring sker även när du använder andra enheter för att besöka webbplatsen. Cookies används bland annat för att webbplatsen ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen samt för att skilja olika användare åt, vilket förbättrar användarupplevelsen för dig som besöker hemsidan.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska du som besöker våra webbplatser samt vår app få information om att webbplatsen och appen innehåller cookies samt hur dessa används. Du ska dessutom samtycka till att cookies används. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Genom att besöka Ecowises webbplats eller app samtycker du till att cookies används. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera sin webbläsare att inte acceptera (blockera) cookies eller välja att inte använda Ecowises webbplatser. Se närmare nedan för ytterligare information om blockering och borttagande av cookies.

Det finns i huvudsakligen två olika typer av cookies, ”sessionscookies” och ”permanenta cookies”. Sessionscookies har inget utgångsdatum, dessa cookies är dock enbart aktiva så länge som du använder din webbläsare för att surfa på internet. Denna cookie raderas omedelbart när du stänger ner webbläsaren. Tack vare denna cookie behöver du t.ex. inte fylla i alla uppgifter på nytt när du t.ex. backar i elavtalsbytesfunktionen på webbplatsen.

Permanenta cookies har ett på förhand angivet utgångsdatum. Denna cookie används vanligtvis för att tala om för användarens enhet vad som är nytt på webbplatsen sedan den senast besöktes. Med hjälp av dessa cookies kan användningen av webbplatsen effektiviseras. En permanent cookie lagras som en fil på datorn eller den mobila enheten under en viss tid, antingen tills du själv eller servern som sänt cookien raderar den (hur länge cookien lagras på din dator eller mobila enhet beror på varaktigheten eller livstiden för den specifika cookien).

Ecowise använder Cookies för att effektivisera användningen av webbplatsen och för att anpassa innehållet på webbplatsen för respektive användare. Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.Hur kan jag hindra att cookies används?
Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator/mobila enhet och du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du som användare varnas så fort en cookie skickas till din dator eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på din dator eller mobila enhet. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att inte tillåta användning av cookies från Ecowise.se eller någon av våra andra webbplatser så kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Länkar till andra webbplatser

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Ecowise frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande samt publicera den uppdaterade versionen här:

Personuppgiftspolicy

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Ecowise Consulting i Sverige AB
Östra Kristinelundsvägen 18 A
217 48 Malmö
E-postadress: info@ecowise.se
Telefonnummer: 040-537300

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-04-15