Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom våra kompetensområden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har till exempel hållit kundanpassade utbildningar i Livscykelanalyser, Miljöbedömning av byggmaterial och Fördjupning för internrevisorer. Kontakta oss för en offert!

Utbildning i internrevision

UtbildningInternrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse respektive förbättringsmöjlighet.

Våra ledord för en lyckad utbildning i internrevision är följande:

 • Anpassas efter företaget behov och verksamhet.
 • Beaktar deltagarnas förkunskaper.
 • Avbyråkratiserat språk och meningsfulla övningar.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall utföra internrevision eller på annat sätt skall vara delaktiga i processen.

Vad ingår i utbildningen?

I denna kurs lär vi oss de teoretiska grunderna kring revision enligt ISO 9001 och 14001 samt hur planering, genomförande, rapportering och uppföljning görs. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i internrevisionen. För mer information se nedan.

Allmänt om ISO-standarderna 9001:2015 och  14001:2015

 • Historik och syfte
 • Om ISO, CEN, SS, SIS och framtagnings- och revideringsprocessen
 • Terminologi

Kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 • Vad står i standarden?
 • Vad betyder det?
 • Tolkningsexempel

Internrevisionsprocessen

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Revisionsteknik
 • Att formulera avvikelser
 • Exempel på bra och dåliga avvikelser

Diskussion och uppgifter

 • Övning i internrevision
 • Hur uppnå ständig förbättring?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Introduktion till ISO

UtbildningAtt läsa och tolka ISO-standardernas komprimerade kravtext kräver en del övning. Vi hjälper er att komma igång så att ni ser att det egentligen inte är så svårt!

Denna kurs går på ett lättförståeligt sätt igenom innehållet i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 och förklarar hur man ska tolka standarden och dess krav. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett systematiskt ledningsarbete.

Vilken är målgruppen?

Ledning och anställda som arbetar med eller kommer att arbeta med framtagningen av ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Fördjupad miljökunskap

UtbildningMiljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor.

Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett aktivt miljöarbete.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall deltaga i uppbyggnaden av eller det löpande arbetet i ett miljöledningssystem.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Allmän miljökunskap

UtbildningFör att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete:

 • Miljöproblematikens historia och framväxt
 • De största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem
 • Hur de anställda kan bidra till att minska miljöpåverkan

Vilken är målgruppen?

Alla anställda på ett företag som börjat med ett aktivt miljöarbete.

Vad ingår i kursen?

Denna kurs tar upp de största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem:

 • Klimatförändringar – Växthuseffekten och den globala uppvärmningen
 • Kemikaliespridning – Tungmetaller och miljögifter
 • Försurning – Skador på skogar och sjöar
 • Övergödning – Algblommning, döda bottnar mm
 • Utarmning av den biologiska mångfalden – Hot om utrotning av arter
 • Nedbrytning av ozonskiktet – Ökat antal cancerfall och skador på växtlighet
 • Resursförbrukning – Brist på ändliga resurser

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!