Nyheter i Lagstiftningen

2016-02-10

 

Nytt år innebär ofta en del stora förändringar i lagstiftningen. Här vill vi ge er en uppdatering om kommande nya lagar samt viktiga förändringar i befintliga lagar som kommer träda i kraft under första halvåret 2016.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14

Föreskrifterna ”Om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14” träder ikraft den 31 mars 2016 och ersätter i samband med det ett antal nu gällande föreskrifter. Den nya föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Fram till 31 mars 2016 gäller de allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). Det som är nytt handlar framför allt om att organisationen ska ha kunskap och kunna formulera mål för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Arbetstidens förläggning kan innebära risk för ohälsa. Även kränkande särbehandling ingår i föreskriften och att det ska finnas rutiner för hur detta ska hanteras.

De föreskrifter som i samband med ovan upphävs 2016-03-31 är:

  • Kränkande särbehandling i arbetslivet 1993:17
  • Omvårdnadsarbete i enskilt hem 1990:18
  • Psykiska och sociala aspekter på arbetmiljön 1980:14

Plan- och bygglagen, SFS 2010:900

Ändringar i plan- och bygglagen SFS 2010:900 började gälla 2016-01-01
för att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Regeringen får möjlighet att införa regler om tidsgränser för kommunernas handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det kan handla om att t ex riva en del av en byggnad. Tanken är att det ska bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.

Avfallsförordningen, SFS 2011:92

På grund av ändrade EU-regler om en avfallsförteckning och om hur man ska göra en bedömning av ett avfalls farliga egenskaper har ändringar skett i avfallsförordningen SFS 2011:92 som började gälla
2016-01-01. Avfallsförordningens förteckning över olika avfallstyper anpassas till EU-förteckningen. I frågan om hur man ska bedöma ett avfalls farliga egenskaper införs en hänvisning till EU:s bestämmelser.

Hygieniska gränsvärden, AFS 2015:7

Ändringar i föreskriften om hygieniska gränsvärden AFS 2015:7 som började gälla 2016-01-01 innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Gränsvärden fastställs för att säkerställa arbetstagares hälsa.
Föreskrifterna ändras för att bättre stämma överens med EU:s indikativa gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv.

Spineweb Lagbevakning

Genom Spineweb Lagbevakning håller vi er laglista uppdaterad och informerar er om betydelsefulla ändringar. Ändringar i lagkrav som inte direkt berör er som kund införs i laglistan men ni får ingen separat påminnelse om dessa. Därmed minskar tiden ni behöver lägga på att granska och bedöma konsekvensen av förändringar i lagstiftningen. Vi hjälper er att solla bort ”bruset” och endast fokusera på de ändringar som
verkligen berör er, dessa ändringar får ni månadsvis en rapport om.

I Spineweb Lagbevakning  indikeras resultatet av er årliga efterlevnadskontroll på ett enkelt sätt med tumme upp/tumme ner beroende på om Ingen anmärkning/Åtgärd krävs.

Vill du veta mer om Spineweb Lagbevakning? Läs mer på vår hemsida och kontakta oss för en gratis demovisning.