Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras.

Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

Våra ledord för ett fungerande integrerat ledningssystem är följande:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt förbättringsarbete inom flera områden. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan integrerade ledningssystem byggas upp och anpassas till ert företag.

Vad ingår i tjänsten?

Ett integrerat ledningssystem kan bestå av olika förbättringsområden. Nedan beskrivs kortfattat olika förbättringsområde som kan utgöra stommen i ett ledningssystem:

 • Kvalitetsledning (ISO 9001): Styrning av företagets processer från kundförfrågan till leverad produkt eller tjänst.
 • Miljöledning (ISO 14001): Löpande arbete med företagets betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner samt miljörutiner.
 • Energiledning (SS-EN 16001): Kartläggning av företagets energianvändning, framtagning av mål och handlingsplaner samt energirutiner.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3): Idenfiering av brandrisker med tillhörande förebyggande åtgärder, användning och kontroll av brandskyddsutrustning, fastställande av ansvar och utbildningsbehov.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1/OHSAS 18001): Riskinventering och riskanalys av verksamhets olika delar och arbetsmoment. Därefter framtagning av dokument och rutiner kopplade till identifierade risker.

Vilken nivå passar er?

Ett intregrerat ledningssystem som följer olika standarder, förordningar och föreskrifter kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat. Vi hjälper er att identifiera vilken nivå som passar er!

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.