Kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för att arbeta på ett strukturerat sätt med att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten. Detta görs genom planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten. Genom att identifiera verksamhetens processer, lagar och andra krav, ta fram rutiner och bedriva ett systematiskt förbättringsarbete uppnås kvalitet.

Ett fungerande kvalitetsledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

  • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
  • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
  • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
  • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
  • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
  • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vad ingår i tjänsten?

I ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, beaktas alla aktiviteter i verksamheten som påverkar kvaliteten. Kvalitetsledningssystemet byggs upp genom att rutiner sammanställs i en kvalitetsledningsmanual.

Nedan följer en kort sammanställning över de viktigaste delarna som skall hanteras i ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9:

Dokumentationsskyldighet, kvalitetsarbetet såsom rutiner, processer, åtgärder, riskanalyser, egenkontroller, synpunkter och klagomål ska dokumenteras.
Krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten ska identifieras och uppfyllas.

Riskanalyser genomförs fortlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.
Egenkontroll genomgöras för att säkra kvalitén på de aktiviteter som utförts.

Hantering av avvikelser, dvs. klagomål och synpunkter ska tas emot och utredas. Med hjälp av Ecowise Ärendehantering kan klagomål och synpunkter hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Förbättring av verksamheten, med hjälp av mjukvaran Spineweb ges en samlad bild av verksamhetens processer, rutiner och arbetssätt och en plattform för att på ett effektivt sätt kunna förbättra verksamheten.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.