Miljöledningssystem ISO 14001

MiljöledningssystemMiljöledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett miljöledningssystem leder därmed till att interna och externa krav från myndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande miljöarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan miljöanpassas. Miljöledningssystemet ger er förutsättningar för att skapa en tydlig miljöprofilering av er verksamhet, era tjänster och era produkter.

Ett fungerande miljöledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Lägre miljöpåverkan och minskade kostnader genom ständig förbättring.
 • Trygghet för ledningen  och de anställda i att veta att miljöaspekter styrs och miljölagstiftningen uppfylls.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att tidigt identifiera eventuella miljörisker.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt miljöarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 14001:2004 användas.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem kan delas upp i sju steg:

 1. Genomföra en miljöutredning för verksamheten
 2. Upprätta en miljöpolicy
 3. Upprätta miljömål och miljöprogram
 4. Upprätta verksamhetsrutiner
 5. Införa och driva miljöledningssystemet
 6. Följa upp och kontrollera miljöledningssystemet
 7. Åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet

I miljöutredningen kartläggs verksamheten och dess miljöpåverkan, och de viktigaste miljöaspekterna identifieras.

Miljöpolicyn är ett verktyg och huvuddokument som styr ledningens miljöambitioner och därigenom vägleder företaget i hur verksamhetens miljöfrågor skall hanteras. Policyn är ett viktigt kommunikationsmedel både internt och externt, för att synliggöra vilket miljöansvar företaget tar gentemot anställda, leverantörer och kunder.

Miljömål och miljöprogram upprättas utifrån miljöutredningen där de betydande miljöaspekter för verksamheten har fastställs. Miljöprogrammet styr hur verksamheten skall arbeta med att minska sin miljöpåverkan som kan härledas från de betydande miljöaspekterna.

Verksamhetsrutiner identifieras och kompletteras för att säkerställa en mer miljöriktig verksamhetsstyrning.

Vid införande och drift av miljöledningssystemet säkerställs det att företaget lever upp till uppsatta rutiner och mål. För att uppnå detta tydliggörs ansvarsfördelning, personalen utbildas och miljöarbetet kommuniceras internt och externt.

Miljöledningssystemet följs upp och kontrolleras kontinuerligt genom interna och externa revisioner. Lagändringar beaktas liksom uppföljning av övervakningen och de mätetal som fastställts för de betydande miljöaspekterna. Avvikelsehantering är även en viktig del i detta steget.

Arbetet med att åtgärda och ständigt förbättra ledningssystemet har sin utgångspunkt i ledningens genomgång där det synliggörs om verksamhetens ledningssystem är effektivt.

Vilken nivå passar er?

Ett miljöledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så väljer ni att certifiera ledningssystemet omgående efter det att systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål. I det fall ni önskar att bli certifierade tar vi kontakt med certifieringsorgan och stödjer och leder er i den processen.