Socialt ansvarstagande ISO 26000

Standarden ISO 26000 för Socialt ansvarstagande ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat och träffa rätt med sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattande och att ta ansvar för den påverkan som beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö. ISO 26000 är idag ett av de mest internationellt spridda verktygen för hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling

I takt med globalisering och ökad medvetenhet har arbete med socialt ansvarstagande eller CSR, Corporate Social Responsibility blivit allt viktigare. Arbetet utgår ifrån 7 huvudområdena som samhället för tillfället sätter störst värde på att det tas hänsyn till. Arbetet är långsiktigt och handlar om att förändra och skapa värdegrunder. Att arbeta med socialt ansvarstagande har en rad fördelar såsom positivt anseende, attraherar medarbetare och kunder, konkurrensfördelar, goda och långsiktiga relationer till kunder, medier och leverantörer.

ISO 26000 består av 7 huvudområden (36 delområden)

 • Verksamhetsstyrning
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö
 • Goda verksamhetsmetoder
 • Konsumentfrågor
 • Samhällsengagemang och utveckling

Standarden består av 6 ansvarsprinciper

 • Ansvarighet
 • Transparens
 • Etiskt uppförande
 • Respekt för intressenternas intressen
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

Ett fungerande arbete med Socialt ansvarstagande bygger enligt oss på följande ledord:

 • Starkare varumärke, stolta medarbetare & involverade intressenter.
 • Genomlysning av de 7 principerna och de 7 huvudområdena.
 • Minimering av risker i verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.

När man byggt upp sitt ledningssystem för ISO 26000 så kan man få sitt arbete verifierat av oberoende part.

Vilken är målgruppen?

Alla företag som vill bedriva ett strukturerat och genomtänkt arbete med socialt ansvarstagande.

Vad ingår i tjänsten?

Arbetet med att införa ett arbete med socialt ansvarstagande kan delas upp i följande steg:

 1. Definiera och kartlägg viktiga begrepp, t ex inflytandesfär och leveranskedja
 2. Skapa en värdegrund och genomför en intressentanalys
 3. Genomlys verksamheten utifrån huvudområden och principer
 4. Fastställ prioritering av huvudområden och vad som kan påverkas
 5. Upprätta mål och handlingsplaner
 6. Upprätta rutiner
 7. Inför och driv arbetet, integrera i varumärkesarbetet och kommunicera med omvärlden.
 8. Bedöm och följ upp organisations, samhälls och intressentvärde

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål