Kvalitetsledningssystem ISO 9001

kvalitetsledningKvalitetsledningssystem ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med att förbättra kundnöjdhet och interna rutiner, något som leder till konkurrensfördelar och långsiktigt goda affärsrelationer.

Ett certifierat kvalitetsledningssystem ser till att interna och externa krav från kunder och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. I samband med uppbyggnaden av systemet och i det löpande kvalitetsarbetet identifieras resurs- och kostnadsbesparingar liksom hur verksamheten kan effektiviseras. Genom kvalitetsledningssystemet säkerställer ni för era kunder att era produkter och tjänster har tagits fram och producerats enligt fastställda krav.

Ett fungerande kvalitetsledningssystem bygger enligt oss på följande ledord:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan standarden ISO 9001:2015 användas.

Vad ingår i tjänsten?

I ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, beaktas alla aktiviteter i en organisation som påverkar kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst). Kvalitetsledningssystemet byggs upp genom att ledningen fastställer policy, mål och som tillsammans med olika rutiner sammanställs i en kvalitetsledningsmanual.

Nedan följer en kort sammanställning över de viktigaste delarna som skall hanteras i ett kvalitetsledningssystem:

 • Styrning av dokument: Dokumenten i ledningssystemet skall byggas upp utifrån ett antal krav, t.ex. spårbarhet, distribution, giltighet.
 • Ledningens åtagande: I denna del fastställs och beskrivs hur ansvar, policy, mål, kommunikation och ledningens genomgång hanteras.
 • Hantering av resurser: För att ett ledningssystem skall fungera är det viktigt att relevanta resurser avsätts såsom personal, infrastruktur.
 • Produktframtagning: I denna del fastställs alla krav som direkt berör framtagningen av en produkt såsom planering, validering av processer, spårbarhet, kunds egendom samt övervakning av mätutrustning.
 • Övervakning, mätning, analys och ständiga förbättringar: I detta steg behandlas kundtillfredsställelse, intern revision, övervakning och mätning av processer, avvikande produkter, korrigerande och förebyggande åtgärder.

Vilken nivå passar er?

Ett kvalitetsledningssystem som följer ISO-standarden kan antingen drivas och användas utan att en tredjeparts certifiering genomförs, eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.