Spineweb Miljöaspekter

Med Spineweb Miljöaspekter kan ni enkelt rapportera in, bedöma, vikta och hantera de miljöaspekter som finns i verksamheten.

Spineweb - Miljöaspekter

Att identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter är ett krav enligt ISO 14001. Med Spineweb Miljöaspekter blir arbetet kring detta enkelt och tydligt för de anställda. Om ni har ett miljöaspektregister i dag och en modell för att vikta dessa så går modulen i Spineweb att anpassa för att passa ert nuvarande arbetssätt.

En tydlig bedömningsmodell ser till att arbetet med miljöaspekter utförs på effektivaste sätt och förtydligar vilka miljöaspekter som kräver fokus:

Spineweb - Miljöaspekter
  • Miljöaspekterna kan kategoriseras i olika miljöpåverkansområden.
  • Betydelse avseende omfattning, allvarlighet och varaktighet adderas ihop.
  • Drivkrafter för att arbeta med miljöaspekten kopplat till externa krav, påverkbarhet samt ekonomi adderas ihop.
  • Samlad bedömning = Betydelse + Drivkraft.