Driftstatus

2024-05-06: 14:58 Att öppna enskilda dokument eller andra poster i Spineweb fungerade inte under ca. 10 minuter pga en uppdatering som inte fungerade korrekt.

2023-03-23 13.55 En felaktig uppdatering resulterade i att vissa moduler inte gick att nå under ca 20 minuters tid.

2022-06-20 08:00 Vi har en del inkörningsproblem med nya servern och allt fungerar inte som det ska för alla användare. Felsökning och åtgärdande pågår.

2022-06-17 23.00 Flytten är klar och domänen kommer att peka rätt inom kort. På inloggningssidan finns instruktioner för hur du redan nu kan uppdatera DNS-inställningen på din dator för att komma åt Spineweb. Annars kommer detta att lösa sig själv inom kort.
2022-06-17 16.00 Planerat serverunderhåll pågår, beräknas vara klart under kvällen

2021-02-18 kl. 09.20: Servern är nu igång igen.
2021-02-18 kl. 08.20: Ett oväntat serverfel inträffade under natten. Arbete med att få igång servern igen pågår.

2019-12-16 kl. 13:43: Problemet med långa svarstider har identifierats och avhjälpts.
2019-12-16 kl. 11:32: För närvarande längre svarstider än normalt. Utredning pågår.
2019-12-11: Kortare oplanerad nertid ca. 6 minuter vid ca 11.50

2018-05-07 kl. 13:52: Spineweb är nu uppe igen. Vi kommer att arbeta vidare med utredning av vad som utlöste dagens driftstopp.
2018-05-07 kl. 13.30: Vi upplever just nu problem med Spineweb-servern, felsökning pågår.

 

Live driftstatus

Partnerprogram

Ecowise har sedan 2006 utvecklat Spineweb, en molntjänst för webbaserade ledningssystem. Under åren har Spineweb utvecklats till ett komplett verktyg för att ta fram och driva ledningssystem.

Spineweb kännetecknas av enkelhet och användarvänlighet, vilket ger en effektiv administration och drift av verksamhetssystem. I vår roll som verksamhetskonsulter har vi sett behov från kunder och revisorer som vi sedan synliggjort genom smarta funktioner och moduler i Spineweb.

Genom vårt partnerprogram ger vi konsulter en möjlighet att använda Spineweb som ett verktyg för att bygga upp, uppdatera och supporta era kunders ledningssystem. Därmed kan ni erbjuda era kunder en komplett lösning, där er kompetens kring uppbyggnad av ledningssystem kan levereras tillsammans med ett smidigt och anpassningsbart verktyg för driften av ledningssystemet.

I vår partnertrappa nedan synliggör vi omfattningen av programmet. Till varje steg i trappan hör ett antal mervärden som ni som partner får ta del av.

1. Leadspartner

Partnern ser värdet i att rekommendera Spineweb för sina kunder och andra affärskontakter.

2. Förmedlingspartner

Partnern ser Spineweb som en del i sitt tjänsteutbud.

3. Konsultpartner

Partnern använder Spineweb som sitt huvudsakliga arbetsverktyg.

4. Diplomerad konsultpartner

Partnern har hög kompetens och erfaren av användning, försäljning och implementering av Spineweb.

Spineweb Utbildning

Med Spineweb Utbildning får ni full koll på medarbetarnas kompetens, utbildningsbehov och vilka aktuella behörigheter de innehar.

Att identifiera kompetensbehov, genomföra kompetensutvärderingar och arkivera utbildningsbevis eller motsvarande är krav enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Verktyget hjälper er att planera, dokumentera och följa upp de utbildningar som är unika för just ert företag, så att medarbetarna alltid har den senaste kompetensen och giltiga intyg för sitt arbete.

Ett antal smarta funktioner hjälper er att sköta kompetenshanteringen på bästa sätt:

 • Utbildningar planeras in, hanteras och följs upp i verktyget i ett enkelt gränssnitt.
 • Utbildningar med passerat eller kommande datum indikeras med olika färger för att hjälpa ansvarig att agera.
 • I varje medarbetares kompetenskort kan man få en överblick/logg över behörigheter, alla utbildningar som en medarbetare har inplanerat på sig, genomfört eller utvärderat.
 • Intyg, diplom, skriftliga tillstånd för t.ex. truck mm. laddas upp till berört kompetenskort.

Annan personlig information såsom närmast anhörig, nyckelkvittenser med mera kan också registreras på kompetenskortet.

Spineweb Underhåll

Med Spineweb Underhåll håller ni koll på alla fordon, maskiner, mätdon, utrustning och dylikt som behöver återkommande underhåll i form av till exempel service, besiktningar och kontroller.

Spineweb - Underhåll

Verktyget hjälper er att inte missa tidpunkter då underhåll behöver utföras i verksamheten. Detta görs genom att definiera olika objekt som behöver underhållas, och till dessa objekt ta fram uppgifter för det jobb som behöver genomföras.

Ett antal smarta funktioner hjälper er att sköta underhållet på bästa sätt:

Spineweb - Underhåll
 • Uppgifter kan skapas både för återkommande underhåll med valfri frekvens, eller för enstaka tillfällen.
 • Uppgifter med passerat eller kommande datum indikeras med olika färger för att hjälpa ansvarig att agera.
 • För varje objekt kan man få en överblick/logg över allt underhåll som genomförts.
 • Till varje uppgift kan man skriva en kommentar/anmärkning samt sätta en status t.ex. ”Klart”, ”Beställt”, ”Ej utfört”. Även eventuella kostnader och antalet timmar kopplat till uppgiften kan rapporteras.

Spineweb Miljöaspekter

Med Spineweb Miljöaspekter kan ni enkelt rapportera in, bedöma, vikta och hantera de miljöaspekter som finns i verksamheten.

Spineweb - Miljöaspekter

Att identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter är ett krav enligt ISO 14001. Med Spineweb Miljöaspekter blir arbetet kring detta enkelt och tydligt för de anställda. Om ni har ett miljöaspektregister i dag och en modell för att vikta dessa så går modulen i Spineweb att anpassa för att passa ert nuvarande arbetssätt.

En tydlig bedömningsmodell ser till att arbetet med miljöaspekter utförs på effektivaste sätt och förtydligar vilka miljöaspekter som kräver fokus:

Spineweb - Miljöaspekter
 • Miljöaspekterna kan kategoriseras i olika miljöpåverkansområden.
 • Betydelse avseende omfattning, allvarlighet och varaktighet adderas ihop.
 • Drivkrafter för att arbeta med miljöaspekten kopplat till externa krav, påverkbarhet samt ekonomi adderas ihop.
 • Samlad bedömning = Betydelse + Drivkraft.

Spineweb Leverantörer

Med Spineweb Leverantörer uppfyller ni kraven på bedömning och utvärdering av leverantörer i ISO 9001.

Spineweb - Leverantörer

Till varje leverantör kan valfri information registreras (t.ex. kontaktperson, leverantörsnummer och dylikt) och en klassning av leverantören genomföras. Klassningen kan anpassas så att den görs mot vissa kvalitetskriterier eller även tar hänsyn till t.ex. miljö och pris.

Spineweb - Leverantörer

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

 • Enkel inrapportering vid bedömning.
 • Historik över tidigare klassningar inklusive kommentarer/anteckningar visas upp per leverantör.
 • Vid genomförande av klassningen kan om så önskas ett mail med information om klassningen skickas till leverantören.

Spineweb Kemikaliehantering

Med Spineweb Kemikaliehantering får ni full koll på era kemikalier och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till kemikaliehantering!

Spineweb - Kemikaliehantering

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla Arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieregister och säkerhetsdatablad (AFS 2001:01 och AFS 2011:19) samt Miljöbalkens krav på kemikalieregister för miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808). Dessutom kan kemikaliehanteringen effektiviseras genom bättre styrning av inköp.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Kemikaliehantering
 • Snabb visning av kemikaliens viktigaste egenskaper
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information
 • Automatisk påminnelse om ålder på säkerhetsdatablad
 • Valbar information kan anges till respektive kemikalie, t.ex. lagringsplats, lagringsmängd, årlig förbrukning, leverantör med mera.
 • Riskbedömning kan göras för varje kemikalie utifrån samma modell som i riskmodulen med hänsyn till hälsa, miljö och brand.

Spineweb Mål & mätetal

Med Spineweb Mål & mätetal får ni den bästa förutsättningen för att övervaka och följa upp era mål!

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på att ta fram och definiera mätbara och tidsangivna mål enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01 och ISO 45001). Dessutom får ni ett tydligt och visuellt hjälpmedel för att styra organisationen mot gemensamma mål, och följa upp måluppfyllelsen.

Ett antal smarta funktioner ser till att målarbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
 • Tydlig visning av varje enskilt måls överblick och uppfyllnad,
 • Överskådlig visning av det enskilda målets utveckling genom diagram,
 • Enkel inrapportering för smidigare måluppföljning,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Information angående uträkningar, beräkningsunderlag kan skrivas in,
 • Möjlighet att koppla mål till ärende för hantering.

Spineweb Lagbevakning

Med Spineweb Lagbevakning ökas tillgängligheten, förståelsen & kunskapen om de lagar och förordningar som berör ert företag. Via ett enkelt och tydligt webbgränssnitt kommer ni år er skräddarsydda, uppdaterade laglista.

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven kring lagar enligt standarderna för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/ISO 45001). Företag skall identifiera och ha tillgång till tillämpliga och uppdaterade lagkrav som berör verksamheten. En lagefterlevnadskontroll skall utföras inom företaget årligen för att säkerställa att alla lagkrav följs och hanteras.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet med lagstiftning utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
 • Alltid uppdaterad information,
 • Enkel beskrivning av krav,
 • Ansvaret kan fördelas till olika personer,
 • För kommunicering av lagkrav kan läskvitto begäras,
 • Valfria företagsspecifika fält.
 • Ändringar i berörda lagkrav som inte direkt berör er som kund införs i laglistan, men ni får inte en notifiering om dessa. Därmed minskar tiden ni behöver lägga på att granska och bedöma konsekvensen av förändringar i lagstiftningen.
 • Ägaren till respektive lagkrav erhåller varje månad en rapport om sina lagar, hur många som uppdaterats samt eventuella ändringsmeddelanden.

Spineweb Riskhantering

Med Spineweb Riskhantering får ni full koll på era risker och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till riskhantering!

Spineweb - Risker

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på riskbedömning av miljö- och arbetsmiljörisker som återfinns i Föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) och i Miljöstandarden ISO 14001.

Verktyget visar på ett överskådligt sätt upp inrapporterade och hanterade risker och möjliggör att riskerna lätt kan uppdateras vid ny riskbedömning.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Risker
 • Överskådlig visning av riskens farlighet,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Automatisk bedömning efter ifylld riskrapport,
 • Valbar information kan anges till respektive risk, t.ex. berörd plats,
 • Möjlighet att koppla risk till ärende för hantering.

Spineweb Ärendehantering

Med Spineweb Ärendehantering får ni full koll på de ärende som företaget behöver hantera och agera på inom en given tidsram!

Spineweb - Startsidan

I verktyget kan valfria typer av ärenden hanteras, såsom reklamationer, klagomål, avvikelser, olyckor, tillbud, förbättringsförslag och handlingsplaner. Kvalitetsstandardens krav på definition av ansvar, resurser, korrigerande och förebyggande åtgärder uppfylls på ett smidigt sätt utan att arbetsgången blir onödigt krånglig och byråkratisk. Med Spineweb Ärendehatering ser du helt enkelt till att saker blir gjorda av rätt person och inom rätt tid, samtidigt som du får överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga ärenden.

Spineweb - Startsidan

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

 • Överskådlig visning av ärendets status,
 • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
 • Fritt valbara fält för ifyllnad baserad på ärendetyp,
 • Valbara fält kan visas upp som egna kolumner,
 • Möjlighet att ladda upp olika typer av filer till ärendet,
 • Automatiska mail vid t.ex. uppdateringar eller passerade åtgärdsdatum.
Spineweb - Startsidan

Med funktionen ”Snabbärende” kan du enkelt via mobilen eller surfplattan rapportera in ett ärende. Här kan du också bifoga en bild för att förstärka beskrivningen av ärendet. T.ex ett förbättringsförslag eller en avvikelse kan på ett smidigt sätt rapporteras in just i det tillfälle då man identifierar ärendet.

Det är även möjligt att plocka fram statistik kring inrapporterade ärenden utifrån tidspersiod och vem/vilka ärendet berör. Statistiken beskriver uppdelningen av olika ärendetyper och inrapporterad kostnad för urvalet.

Spineweb - Startsidan

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar!

Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem:

 • Automatisk versionshantering/versionshistorik
 • Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman
 • Smidigt godkännandeförfarande
 • Flexibla behörighetsnivåer uppdelat i användargrupper och enskilda behörigheter
 • Läskvittofunktionalitet
 • Inställningsbara epost-påminnelser för de flesta händelser i systemet
 • Definiering och utdelning av ägare och eventuella delägare till varje dokument
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Dessutom innehåller Spineweb Dokumenthantering ett antal smarta funktioner som gör att arbetet med implementering, drift och administration av ledningssystem blir enklare än någonsin:

 • Automatisk länkning mellan dokument
 • Automatisk korsreferenslista till ISO-standarderna – säkerställ att samtliga ISO-krav hanteras av ert ledningssystem.
 • Kalender med visning av händelser och återkommande uppgifter i ledningssystemet, med epost-påminnelser. Händelser anges i de olika statusarna: Obokad, Bokade & Klara – nu behöver ni aldrig mer missa när det är dags för att genomföra kundundersökningen eller vara ute i sista stund inför de interna revisionerna!
 • Kopplingar mellan dokument kan göras för att förtydliga att de berör varandra och underlätta navigeringen för användare. T.ex. kan rutinen för Kundundersökning kopplas med Mål & mätetalet Kundnöjdhet. På så vis kan en användare som läser rutinen direkt få information om det uppsatta målet och dess nuvärde och målvärde.
 • Styrning av utskrivna dokument med hjälp av QR-koder – scanna koden i ett utskivet dokument med din smartphone och få besked direkt om dokumentet är giltigt eller ej.
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Spineweb Ledningssystem

Ett effektivt och användarvänligt verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och låter ledningssystemet bli ryggraden i er verksamhet.

Spineweb - Startsidan

Vårt webbaserade verktyg är uppbyggt i ett flexibelt modulsystem där ni kan välja mellan ett antal olika moduler (se menyn till höger) som minskar administrationen och effektiviserar ert ledningsarbete för att uppnå fastställda mål. Företag i vitt skilda branscher och storlekar använder idag Spineweb för att hantera ledningssystem enligt bland annat ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 45001 och SOSFS 2011:9. Spineweb erbjuder ett fritt valbart färg-tema för att exakt matcha er logotyp och grafiska profil.

Vi tillhandahåller en komplett webbaserad produkt där drift, support och underhåll ingår till ett fast månadsarvode. Inga lokala installationer krävs och alla uppdateringar ingår!

Spineweb Ledningsystem innehåller ett flertal smarta funktioner som effektiviserar och underlättar både implementering, hantering och uppföljning. Några av nyckelfunktionerna:

  • Integrerat ledningssystem – I ett och samma system kan rutiner, mål, lagar, kemikalier, avvikelser/ärenden, leverantörer och risker hanteras – allt i samma enkla, intuitiva och responsiva gränssnitt.
  • Automatisk versionshantering – All versionshistorik sparas automatiskt och det går enkelt att grafiskt spåra ändringar i dokument och även återskapa en tidigare version. Giltighet för utskrivna dokument kan snabbt kontrolleras genom att scanna en QR-kod i sidfoten med en smartphone.
  • Tydlig ansvarsfördelning – Ägande och delägande kan delas ut för samtliga dokumenttyper i systemet.
  • Spårbar spridning – Personal kan lämna läskvitto på läsa rutiner, och bekräftar därmed för sig själva och ansvariga att informationen mottagits.
  • Integration med Microsoft Word – redigera dokument och publicera processbilder direkt från Word.
Spineweb - Startsidan
 • Epost-påminnelser – Vid uppdatering av dokument går det automatiskt ut epost till valda berörda parter. Påminnelser kan också ställas in för ej åtgärdade avvikelser, för återkommande händelser såsom interna revisioner, leverantörsbedömningar och liknande samt för ändringar i lagkrav.
 • Inbyggd support och användarvägledning – Manualer som förklarar hur Spineweb och dess olika delar fungerar finns tillgängligt i systemet. Dessutom finns ett inbyggt supportverktyg, där användare kan ställa frågor och få svar direkt i systemet.
Användningsområden

Spineweb passar alla typer av företag och branscher, och bland våra kunder finns både tjänsteföretag och producerande företag med mellan 5 och 500 anställda.

Vad Spineweb är bäst på:

 • Underlätta administrationen och införandet av ledningssystem inom t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och transportsäkerhet
 • Styra och sprida information, rutiner och kunskap inom organisationen
 • Fördela ansvar, samarbeta och säkerställa genomförande av viktiga arbetsuppgifter
 • Säkerställa uppfyllandet av interna och externa krav
 • Fungera som ett sammanhållet intranät, ledningssystem och kunskapsbank för företagets arbetssätt och ”best practices”

Vad Spineweb inte är:

 • En generell dokumenthanteringslösning för filer i proprietära format som doc, xls, ppt
 • En generell fillagringsplats eller arkiveringslösning för filer
 • En ersättare för företagets filserver
Effektiva ledningssystem med Spineweb