Genomförande av internrevision

Intern revisionDe interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas.

Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon till hjälp kan vi bistå er med detta. Vi erbjuder även utbildningar för interna revisorer.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som är certifierade eller har interna ledningssystem som är uppbyggda enligt ISO 9001 och ISO 14001 och som vill få extern hjälp med att utföra internrevisioner .

Vad ingår i tjänsten?

 • Förberedelse
  Ecowise planerar revisionen tillsammans med ansvariga, går igenom dokumentation och tar fram anpassade checklistor och andra underlag. Veckan innan genomförandet skickar Ecowise revisionsplan med inplanerade revisionspunkter till företaget.
 • Genomförande
  Revisionen genomförs genom besök på plats och intervjuer med anställda.
 • Rapportering
  En sammanställning över resultatet samt identifierade avvikelser och förbättringsförslag presenteras i en revisionsrapport.

Vilken nivå passar er?

Beroende på hur stor verksamhet ni bedriver och på hur många orter ni finns representerade anpassas antalet revisioner enligt era önskemål.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när internrevisionerna skall genomföras.

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident.

I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter.

Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande:

 • Ger en helhetsbild över företagets risker.
 • Ökar kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.
 • Minskar den ekonomiska risken för oförutsägbara kostnader .

Vilken är målgruppen?

Alla företag har nytta av att identifiera och hantera risker i sin verksamhet, och enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Vad ingår i tjänsten?

Riskanalysen och det efterföljande arbetet kan utgöras av ett antal olika steg:

 • Identifiering av betydande risker
 • Bedömning av sannolikhet och inverkan
 • Förslag på förebyggande åtgärder och rutiner
 • Nödlägesberedskap
 • Larmlist

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig med alla delar av riskanalysen oavsett verksamhet. Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras.

Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens och förståelse kopplat till kundnöjdhet, miljöaspekter, energieffektivisering och personalfrågor och som därigenom ger en bra grund för ökad ekonomisk avkastning.

Våra ledord för ett fungerande integrerat ledningssystem är följande:

 • Stöd och vägledning för anställda i sina arbetsuppgifter.
 • Styrning och överblick för ledningen över verksamheten.
 • Fullt anpassat till den verksamhet som företaget bedriver.
 • Lättillgängligt och flexibelt uppbyggt med fokus på användaren.
 • Effektiv dokumenthantering skapar ett lättadministrerat system.
 • Företagets utveckling och tillväxt gynnas genom att ett effektivt arbetssätt har etablerats.

Vilken är målgruppen?

Företag, organisationer och myndigheter som vill bedriva ett aktivt förbättringsarbete inom flera områden. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom eller har nationell och/eller internationell verksamhet kan integrerade ledningssystem byggas upp och anpassas till ert företag.

Vad ingår i tjänsten?

Ett integrerat ledningssystem kan bestå av olika förbättringsområden. Nedan beskrivs kortfattat olika förbättringsområde som kan utgöra stommen i ett ledningssystem:

 • Kvalitetsledning (ISO 9001): Styrning av företagets processer från kundförfrågan till leverad produkt eller tjänst.
 • Miljöledning (ISO 14001): Löpande arbete med företagets betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner samt miljörutiner.
 • Energiledning (SS-EN 16001): Kartläggning av företagets energianvändning, framtagning av mål och handlingsplaner samt energirutiner.
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3): Idenfiering av brandrisker med tillhörande förebyggande åtgärder, användning och kontroll av brandskyddsutrustning, fastställande av ansvar och utbildningsbehov.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1/OHSAS 18001): Riskinventering och riskanalys av verksamhets olika delar och arbetsmoment. Därefter framtagning av dokument och rutiner kopplade till identifierade risker.

Vilken nivå passar er?

Ett intregrerat ledningssystem som följer olika standarder, förordningar och föreskrifter kan antingen drivas och användas utan att en tredjepartscertifiering genomförs eller så kan ni välja att certifiera ledningssystemet direkt när systemet är framtaget och implementerat. Vi hjälper er att identifiera vilken nivå som passar er!

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund den omfattning och tidsplan och anpassar konsultinsatserna så att de passar era önskemål.

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar!

Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem:

 • Automatisk versionshantering/versionshistorik
 • Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman
 • Smidigt godkännandeförfarande
 • Flexibla behörighetsnivåer uppdelat i användargrupper och enskilda behörigheter
 • Läskvittofunktionalitet
 • Inställningsbara epost-påminnelser för de flesta händelser i systemet
 • Definiering och utdelning av ägare och eventuella delägare till varje dokument
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Dessutom innehåller Spineweb Dokumenthantering ett antal smarta funktioner som gör att arbetet med implementering, drift och administration av ledningssystem blir enklare än någonsin:

 • Automatisk länkning mellan dokument
 • Automatisk korsreferenslista till ISO-standarderna – säkerställ att samtliga ISO-krav hanteras av ert ledningssystem.
 • Kalender med visning av händelser och återkommande uppgifter i ledningssystemet, med epost-påminnelser. Händelser anges i de olika statusarna: Obokad, Bokade & Klara – nu behöver ni aldrig mer missa när det är dags för att genomföra kundundersökningen eller vara ute i sista stund inför de interna revisionerna!
 • Kopplingar mellan dokument kan göras för att förtydliga att de berör varandra och underlätta navigeringen för användare. T.ex. kan rutinen för Kundundersökning kopplas med Mål & mätetalet Kundnöjdhet. På så vis kan en användare som läser rutinen direkt få information om det uppsatta målet och dess nuvärde och målvärde.
 • Styrning av utskrivna dokument med hjälp av QR-koder – scanna koden i ett utskivet dokument med din smartphone och få besked direkt om dokumentet är giltigt eller ej.
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan