Genomförande av internrevision

De interna revisionerna säkerställer ledningssystemets funktion och effektivitet och ser till att brister och förbättringsmöjligheter identifieras och åtgärdas. Internrevisionen skall genomföras av en utbildad person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. Om ni saknar tiden eller kompetensen att själva genomföra revisionerna eller helt enkelt vill ha ett par utomstående ögon[…]

Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident. I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter. Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande: Ger en helhetsbild över företagets risker. Ökar kunskapen om[…]

Integrerade ledningssystem

Integrerade ledningssystem ger er som företag ett gemensamt verktyg för att arbeta strukturerat inom flera olika förbättringområden. Fördelarna med att samordna arbetet är bland annat att kostnader för certifiering och införande minimeras. Ledningssystemet kan när som helst utökas och integreras med nya förbättringsområden. Genom ett integrerat ledningssystem skapas ett antal synergieffekter som bland annat ökar företagets kompetens[…]

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar! Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem: Automatisk versionshantering/versionshistorik Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman Smidigt godkännandeförfarande[…]